Høring om fingerplan

Juni 2013: Høringssvar fra Nej til ring 5

Høringssvar fra foreningen Nej til Ring 5 til Naturstyrelsens Forslag til Fingerplan 2013

Foreningen Nej til Ring 5 forholder sig naturligt alene til de dele af fingerplanen, der handler om trafik.

Det er afgørende for os, at der i forbindelse med færdiggørelsen af fingerplanen tages højde for de synspunkter, der relevant kan rejses omkring den fremtidige trafikudvikling i Hovedstadsregionen. Hensynet til borgernes behov for grønne områder og bevarelsen af velfungerende lokale boligmiljøer omkring de mange landsbyer i området bør veje tungt og det er efter vor opfattelse i direkte modstrid med overvejelserne om at etablere Ring 5.

Det helt afgørende for foreningen Nej til Ring 5 og for borgerne i regionen er således, at vore landsbyer og naturområder ikke ødelægges, blot fordi der er behov for transport af store mængder industrielt gods fra Sverige og Norge til resten af Europa. Vores region har ingen glæde af denne transittrafik og heller ikke nogen åbenbar fordel af den foreslåede Ring 5, der ikke effektivt vil afbøde pendlingsproblemerne og de lokale trafikproblemer, der naturligt opstår i en region som vores.

Omkring 90% af de nordsjællandske pendlere pendler i dag til og fra arbejdspladser og uddannelsesinstitutioner, der ligger indenfor Ring 4.
Vi anbefaler derfor, at regionen koncentrerer sin indsats om at skabe løsninger, der nedbringer pendlingsproblemer til og fra København og de transportbehov, der opstår som følge af etableringen af det nye supersygehus i Hillerød. Det er disse problemer, der er de presserende for befolkningen, mens de meget vidtgående planer om Ring 5 i høj grad og næsten udelukkende vil have skadelige virkninger og følger, både for de mennesker, der bor i og omkring transportkorridoren og for de øvrige borgere i regionen, der naturligvis ønsker at bevare de rekreative områder og fredede skov- og naturområder, der gør Nordsjælland til et attraktivt sted at færdes og bo.

Det er tidligere besluttet at analysere behovet for Ring 5 nærmere – denne analyse bør også omfatte analyse af mulighederne for at den svensk/norske industrieksport foregår via Trelleborg og med skib til kontinentet eller via den eksisterende Øresundsbro og videre herfra i eksisterende tracéer, således at man undgår at ødelægge de få og meget værdifulde naturområder, vi har tilbage.

Den udlagte og efter vores opfattelse stærkt forældede transportkorridor, der foreslås anvendt til Ring 5, er planlagt for mere end 40 år siden. Siden hen er store naturområder i transportkorridoren blevet fredet og endda udpeget som Natura 2000-beskyttede områder. Det betyder, at der jf. EU-direktiver kun helt undtagelsesvis kan planlægges vej- og trafikanlæg i dele af korridoren og kun såfremt alle andre alternativer er afdækket og udelukket.
Der er så vidt vi kan se indtil nu ikke gjort nævneværdige forsøg på at afdække disse alternativer, ligesom vi ikke finder, at befolkningens reelle behov for Ring 5 er objektivt afdækket. Vi opfordrer til, at dette inddrages i planlægningen.

En strategi, der afspejler befolkningens behov og hensynet til værdifulde naturområder, bør opprioritere den regionale kollektive transport og, i det omfang det er nødvendigt, gradvist sikre en udbygning af eksisterende vejforbindelser. Derved baseres strategien på et grundlæggende princip om at vejanlæg skal
udbygges i eksisterende tracéer, mens større nye anlæg i bevaringsværdige natur- og landsbyområder skal undgås.

Med venlig hilsen

Foreningen Nej til Ring 5
Iben Larsen Hans Duus Jørgensen
Formand Næstformand

Se mere her

Udkast til Furesø Kommunes høringssvar

Du kan finde Furesø Kommunes udkast til høringssvar angående fingerplanen her:
http://polweb.nethotel.dk/Produkt/PolWeb/Sog/ShowFile.asp?p=furesoe07&ID=51516

Egedals Kommunes høringssvar

Her kan du se, hvad kommunalbestyrelsen i Egedal Kommune besluttede at omtale i deres høringssvar:

Åbent møde.
11.  Revision af Fingerplan for Hovedstadsområdet - kommunens bemærkninger til debatoplæg
J.nr./Sagsnr. 01.01.01 11/4714

Sagsansvarlig: jjo4aw


Bilag
debatoplæg om fingerplanrevision
oversigtskort ønsker til revision af fingerplanen

Beslutningstema

Der skal tages stilling til hvilke bemærkninger, Egedal Kommune skal indsende til Naturstyrelsen som høringssvar i forbindelse med den igangværende forhøring til den kommende revision af Fingerplan for Hovedstadsområdet.


Indstilling

Administrationen indstiller,

 1. At administrationen med udgangspunkt i de generelle synspunkter, som fremgår af punkt 1-8 i sagsfremstillingen udarbejder forslag til høringssvar til Naturstyrelsen og
 2. At kommunalbestyrelsen tager stilling til, om der fortsat skal arbejdes for en realisering af de ønsker, som fremgår af sagsfremstillingens punkt 9-13, således at de indarbejdes i høringssvaret til Naturstyrelsen.

Sagsfremstilling

Baggrund:

Naturstyrelsen har udsendt ”Debatoplæg - forslag til Fingerplan 2012-landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning”i høring i perioden 30. marts - 6. juni 2011. Debatoplægget er en forhøring i forhold til den kommende revision af Fingerplan 2007 for Hovedstadsområdet. Når forslaget til nyt landsplandirektiv (”fingerplan”) er udarbejdet, vil det blive udsendt i høring i mindst 8 uger, hvor kommunerne og andre vil få anledning til at udtale sig igen.

 

I debatoplægget drøftes en række temaer, som har Naturstyrelsens særlige bevågenhed i forbindelse med den kommende revision af Fingerplanen for Hovedstadsområdet, herunder bl.a.: Klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler, byomdannelse og ny byudvikling, erhvervsudvikling og lokalisering. Desuden nævnes mulighederne for justering af afgrænsningen af de grønne kiler og byfingrene, samt arealreservationer til nye hospitaler, stationer og transportkorridor. Det samlede debatoplæg fremgår af bilag 1.

 

Med debatoplægget efterlyser Naturstyrelsen særligt svar på følgende spørgsmål:

 • Er der nye særlige samfundsmæssige opgaver, som kræver et nyt overordnet plangrundlag?
 • Har vi fundet den rette balance mellem statens og kommunernes ansvar?
 • Hvor er der særligt behov for justeringer?

Administrationens forslag til indhold af høringssvar:

Det foreslås, at følgende overordnede synspunkter indarbejdes i et høringssvar til Naturstyrelsen:

 1. At Fingerplanens rolle som retningsgiver for den samlede udvikling i hovedstadsområdet er blevet særlig vigtig efter, at regionplan 2005 for Hovedstadsområdet er bortfaldet. Derfor kan der være behov for, at Fingerplanen fremover fastlægger retningslinier for flere af de emner, som kræver tværkommunal planlægning - f.eks. etablering og fastholdelse af vigtige trafikale, rekreative og forsyningsmæssige forbindelser. Da både Planloven og Fingerplanen kræver, at kommuneplanlægningen i hovedstadsområdet skal ske på baggrund af en vurdering af udviklingen i området som helhed, ville det desuden være ønskeligt, at Fingerplanen tydeliggjorde, hvorledes og på hvilket grundlag kommunerne skal foretage en sådan vurdering.
 2. At det er vigtigt, at Fingerplanens overordnede principper fastholdes, herunder at byudvikling primært skal ske indenfor "håndfladen" og "byfingrene", at intensive funktioner skal placeres stationsnært og at de grønne kiler skal reserveres til rekreative formål.
 3. At det på samme måde er vigtigt at holde fast i, at de stationsnære byudviklingsområder, som er udpeget, rent faktisk kan udvikles til tæt og multifunktionel by. Egedal Kommune er bekymret for, om en meget intensiv byudvikling i forbindelse med en kommende letbane omkring København (den såkaldte Loop City) vil medføre, at byudviklingen i fingerbyerne sættes på stand-by således, at byområderne i byfingrene henvises til en udvikling til sovebyer, hvor der primært kan udbygges med parcelhuse og erhvervstyper, som ikke kan indpasses i den tætte by. En sådan udvikling vil dels mindske byfinger-kommunernes muligheder for at udvikle byområder med bymæssig kvalitet og dels medføre en stadigt stigende pendlertrafik til arbejdspladser i Storkøbenhavn.
 4. At Egedal Kommune finder det naturligt, at der i Fingerplanen sikres nye grønne kiler og ringe i takt med byudviklingen. I Egedal Kommune har vi allerede taget forskud på dette ved i kommuneplanen at udlægge flere nye, grønne strøg mellem de enkelte bysamfund.
 5. At kommunen ligeledes finder det naturligt, at der indenfor de grønne kiler gives mulighed for etablering af rekreativt udformede regnvandsbassiner, kanaler m.v., som kan anvendes til sikring mod oversvømmelse,
 6. At der i forbindelse med Fingerplanrevisionen bør gives mulighed for mindre justeringer af fingerby- og kileafgrænsninger på baggrund af lokale behov og en planmæssig begrundelse, når det samlede udlæg til byformål eller grøn kile fastholdes.
 7. At der særligt gives mulighed for, at restområder, som er opstået ved planlægning af nye primære vejforbindelser m.v. og som ikke længere har rekreative kvaliteter, kan finde ny anvendelse, herunder evt. udtages af grønne kiler og overgå til byformål.
 8. At den principielle reservation til ny, overordnet vej, som i Fingerplan 2007 er lagt som en ret linie fra Knardrupvej, tværs hen over Smørumovre til den nye Frederikssundsmotorvej, bør fjernes/ revideres som følge af, at der nu er fastlagt en endelig linieføring for Tværvej. 

 

Ud over ovenstående mere generelle betragtninger anbefaler administrationen, at kommunalbestyrelsen drøfter, om der fortsat skal arbejdes videre med de konkrete ønsker, som fremgår af nedenstående punkt 9-12, herunder om ønskerne skal indarbejdes i høringssvaret til Naturstyrelsen. Punkt 9-12 har tidligere været fremsat i forbindelse med udarbejdelsen af Kommuneplan 2009-2021, men blev i den forbindelse afvist af staten. Punkt 13 har været fremsat overfor staten i 2010, hvor det blev henvist til den kommende revision af Fingerplanen.

 

 1. Ønskes sommerhusområderne ved Buresø og Kærvangen  fortsat udlagt til byzone således, at sommerhusene kan få helårsstatus? (Kun overførsel af Buresø-området til byzone er i strid med den nuværende fingerplan, mens overførsel af området ved Kærvangen er i strid med Planlovens regler for kystnærhedszonen.)
 2. Ønskes et stationsnært område syd for Kildedal station fortsat udlagt til byudvikling? Området grænser mod øst op til boligområdet ved Kong Svends Høj og gennemskæres af den kommende Tværvej.
 3. Ønskes et område øst for Værebro fortsat udlagt til udvidelse af erhvervsområdet? Området er et af de "restarealer", som vil blive til overs ved etablering af den nye Frederikssundsmotorvej med tilkørsler.
 4. Ønskes det i Kommuneplan 2009- 2021 viste perspektivområde syd for Smørum fortsat udtaget som grøn kile og udlagt til byudvikling?
 5. Ønskes en del af perspektivområdet syd for Smørum udlagt til teknisk anlæg – solvarmeanlæg til Smørum Kraftvarme, hvilket ifølge Naturstyrelsen forudsætter, at det udtages af den grønne kile?

 

De i punkt 8-13 omtalte områder er vist på bilag 2 - oversigtskort.


Finansiering

 


Borgerinddragelse

Borgerne vil først blive inddraget, når der foreligger til forslag til "Fingerplan".


Kompetence til afgørelse

Planudvalget - Økonomiudvalget - Kommunalbestyrelsen


Beslutning i Planudvalget den 05-05-2011

Pkt. 1 anbefalet.

Pkt. 2 anbefalet.

 


Beslutning i Økonomiudvalget den 18-05-2011

Der indføjes et nyt punkt 9 omhandlende Kommunalbestyrelsens modstand mod Ring 5.

Økonomiudvalget anbefaler desuden at punkt 12 og 13 udgår af høringssvaret.

Iøvrigt anbefales Planudvalgets beslutning.


Beslutning i Kommunalbestyrelsen den 25-05-2011

Godkendt som indstillet af Økonomiudvalget.


 
 
Fraværende:
 
Afbud:
Peter Hansen, Finn Højgaard Mortensen, Charlotte Haagendrup

Allerød Kommunes høringssvar

 

Høringssvar - Fingerplanrevision

 

Allerød Byråd har den 26. maj 2011 behandlet debatoplægget om Forslag til Fingerplan 2012.

 

Byrådet er enig med Miljøministeren i, at det skal være attraktivt at bo og investere i hovedstaden, og i ønsket om, at hovedstadsområdet skal være levende og dynamisk, og samtidig grønt og med gode bosætningsmuligheder i et rent miljø med god og nær adgang til friluftsliv.

 

Byrådet er ligeledes enig med ministeren i, at det er afgørende, at hovedstadsområdet og Øresundsregionen står stærkt i den internationale konkurrence mellem storbyerne.

 

Ministeren peger på, at der skal sættes fokus på de grønne og blå elementer, klimatilpasningen, bylivet og forbedring af de eksisterende by-, erhvervs- og boligområder. Opgaven er at skabe bedre by og mere grønt. Det er fokusområder, som også ligger kommunen meget på sinde.

 

Ministeren nævner en række punkter, der skal lægges vægt på i den kommende Fingerplan, herunder, at der skal skabes nye og flere muligheder for at lokalisere større kontorarbejdspladser i Fingerbyen, at klimatilpasningen skal tænkes ind i alle udviklingsønsker, og at der skal skabes sammenhængende strategier for, hvordan vandet kan ledes til steder, hvor det kan skabe flere naturoplevelser og samtidig modvirke oversvømmelser af veje og boligområder.

 

Allerød Byråd er enig i ministerens synspunkter.

 

Byrådet vil herefter knytte kommentarer til debatoplæggets enkelte afsnit og fremkomme med forslag, som specielt vedrører udviklingen i Allerød Kommune.

 

Klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler

Klimatilpasningen er absolut en vigtig opgave i den kommende planlægning, og Allerød Byråd ser gerne, at de grønne kiler indgår i strategier for at mindske oversvømmelser i byområderne. Det kan bl.a. ske ved at åbne rørlagte vandløb, udvide søer og genskabe vådområder i lavbundsarealer. Det vil medvirke til at fremme den biologiske mangfoldighed og forbedre de rekreative værdier.

 

Klimatilpasningen er også en stor udfordring i forbindelse med udviklingen af de bynære friluftsområder, og der er et behov for at planlægge de grønne kiler langs med byfingrene i sammenhæng med de bynære grønne områder.

 

I den forbindelse er der behov for en fælles strategi for udbygning af det overordnede stinet. Her er Allerød Kommune særlig opmærksom på stiforbindelser i den ”4. grønne ring”, og kommunen ser gerne et samarbejde mellem Miljøministeriet og de berørte kommuner om fastlæggelse af linjeføring og etablering. Dette gælder ligeledes den videre udvikling af de grønne kiler efter de overordnede retningslinjer, som HUR fastlagde i de såkaldte kileplaner.

 

Allerød Byråd er samtidig af den opfattelse, at afgrænsningen af de grønne kiler og den grønne ring er sket på overordnet niveau, og at der er behov for, at der ud fra lokale hensyn, herunder hensyn til fremtidige byudviklingsmuligheder, og i samarbejde med kommunerne gennemføres en analyse af kilernes afgrænsning og en eventuel justering.

 

Byomdannelse og ny byudvikling

Allerød Byråd er enig i, at byområderne skal sikre borgerne attraktive levevilkår med mulighed for et varieret byliv, god trafikal tilgængelighed og nær adgang til grønne områder.

 

Til gode levevilkår hører, at der er et alsidigt udbud af bosætningsmuligheder, herunder at der er boliger til alle aldersgrupper. Allerød Kommune er i forbindelse med fremtidig byudvikling og byomdannelse opmærksom på, at der er behov for et alsidigt boligudbud, der tilfredsstiller forskellige befolkningsgruppers boligbehov.

 

Nye stationer skaber nye udviklingsmuligheder, og i den forbindelse nævnes bl. a. en eventuel kommende station mellem Allerød og Hillerød. Byrådet er enig med debatoplægget herom, og vil gerne stærkt understrege, at stationsnærhedsprincippet som overordnet lokaliseringsprincip kræver, at der anlægges nye stationer i bl.a. Hillerødfingeren. Såfremt der ikke etableres nye stationer med reelle byudviklingsmuligheder som opland, kan der ikke skabes nye og flere muligheder for at lokalisere større kontorarbejdspladser, som ministeren lægger op til i forordet til debatoplægget.

 

Allerød Kommune har i kommuneplanen for 2009 – 2021 beskrevet et perspektiv for udvikling af en ny station og bydannelse nord for Lillerød. Byrådet vil gerne fastholde denne vision uanset placeringen af et nyt hospital, idet en ny station tæt på erhvervsområdet Borupgård giver enestående muligheder for opgradering af området som lokaliseringsmulighed for store kontorvirksomheder og for nye reelle stationsnære byudviklingsmuligheder.

 

Byrådet vil også gerne pege på muligheden for at skabe stationsnære udviklingsmuligheder i forbindelse med en udbygning af trinbrættet ved Høvelte Kaserne til en egentlig S-togsstation.

 

En rigtig station vil først og fremmest være til gavn for kasernen, således at personalet også kan benytte S-tog mod København. Herudover vil stationen være til gavn for erhvervsområdet ved Bregnerødvej i Birkerød, som ligger mellem 1,5 og 2 km. fra stationen. Endelig vil stationen give nye lokaliseringsmuligheder  delvis på arealer ved kasernen og delvis på arealer i tilknytning til det nye byområde Ny Blovstrød.

 

Allerød Byråd vil på den baggrund konkret foreslå, at der etableres en arbejdsgruppe med deltagelse af Forsvaret, Naturstyrelsen, Trafikstyrelsen, Rudersdal og Allerød Kommune med det formål af afdække de fremtidige udviklingsmuligheder ved Høvelte.

 

Erhvervsudvikling og lokalisering

I dette afsnit stilles spørgsmål om, hvorvidt princippet om stationsnær lokalisering har den rette udformning. Allerød Byråd er ud fra en bæredygtighedsbetragtning overordnet set enig i princippet og er vidende om, at jo længere en virksomhed lokaliseres fra en station, jo færre benytter den kollektive trafik.

 

Set i forhold til de meget sparsomme og byudviklingsmulige stationsnære arealer finder byrådet dog, at der er behov for at analysere, hvilke alternativer i form af pendlerbusser, cykelordninger mv., der kan kompensere for større afstand mellem kontorhuse og station også i forhold til de eksisterende erhvervsområder, der ligger i ikke stationsnær afstand fra stationer.

 

Byrådet har forståelse for, at der bør sikres distributions- og transporterhvervene m.fl. gode lokaliseringsmuligheder ved det overordnede motorvejsnet og er indstillet på sammen med Naturstyrelsen at undersøge mulighederne i Allerød Kommune. Specielt områderne ved krydsningen mellem Hillerødmotorvejen og Nymøllevej kan indeholde potentiale for udvikling til denne type erhverv.

 

Med hensyn til spørgsmålene om stationsnær lokalisering af større kontorerhverv og regionalt orienterede institutioner henvises til bemærkningerne ovenfor, her skal blot tilføjes, at byrådet er enig i, at der skal bygges tæt omkring stationerne, og at der er behov for attraktive stationsnære byggemuligheder for større domiciler.

 

Øvrige emner for revisionen

Blandt øvrige emner for revision nævnes transportkorridorerne. Her er det en kendt sag, at Allerød Byråd er stærk fortaler for, at korridoren placeres i tilknytning til det nye hospital, hospitalsstation og tværgående vejforbindelse. Dermed kan transportkorridorreservationen i Allerød opgives ikke mindst af hensyn til de lodsejere og deres handlemuligheder, som er berørt af reservationerne, og af hensyn til byudviklingsmulighederne i den nordlige del af Lillerød.

 

Allerød Byråd håber, at ovennævnte bemærkninger vil indgå i ministerens overvejelser i forbindelse om revisionen af Fingerplanen og byrådet ser frem til det videre samarbejde mellem ministeriet og kommunerne om planlægningen af hovedstadsområdet.

 

 

 

 

Venlig hilsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udkast til Fredensborg Kommunes høringssvar

Udkast til høringssvar - Fingerplanrevision

 

Byrådet har på sit møde 30. maj 2011 behandlet debatoplægget om revision af statens Fingerplan for hovedstadsområdet. Byrådet har nedenstående kommentarer til forslaget. Kommentarerne følger debatoplæggets kapiteloverskrifter.

 

 

Klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler

I debatoplægget stilles bl.a. spørgsmålene:

·          Er der behov for fælles klimatiltag på tværs af kommunegrænserne?

·          Kan de grønne kiler bruges til klimatilpasning og samtidig bidrage til større rekreativ værdi, større biologisk mangfoldighed og identitet i den eksisterende storby?

·          Er der behov for en fælles strategi for en udbygning af det overordnede stinet?

·          Hvordan udbygges de grønne og blå træk i storbyområdet på tværs af kommunegrænserne?

 

Byrådets høringssvar

Klimatiltag på tværs af kommunegrænserne og i de grønne kiler

Fredensborg Kommune er allerede i gang med klimatiltag på tværs af kommunegrænserne vedrørende Usserød å. I forbindelse med kommunens arbejde for at mindske risikoen for oversvømmelser, ser Byrådet ikke umiddelbart et grundlag for en statslig detailregulering. Byrådet finder det til gengæld væsentligt, at staten sikrer, at Fingerplanen ikke begrænser kommunens mulighed for at aflede / nedsive / forsinke vand i de grønne kiler.

 

Byrådet ser desuden gerne, at staten bidrager til facilitering og finansiering af klimatiltag på tværs af kommunegrænserne.

 

Fælles strategi for udbygning af det overordnede stinet

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?

(afhænger af politisk stillingtagen)

 

 

Byomdannelse og ny byudvikling

I debatoplægget stilles bl.a. spørgsmålet:

·          Er der behov for at tage hul på udbygning af nye byområder i de ydre byfingre?

·          Er der tilstrækkeligt med lokale byvækstmuligheder uden for Fingerbyen?

 

Desuden fremgår det af debatoplæggets forord, at miljøministeren i den kommende Fingerplan bl.a. vil lægge vægt på at tilvejebringe gode udviklingsmuligheder i alle kommuner i hovedstadsområdet.

 

Byrådets høringssvar

De ydre byfingre

Da forslag til Fingerplan 2007 var i høring meldte det daværende Byråd en række arealønsker ind til staten, vedrørende byafrunding af Nivå og Kokkedal (via justering af grænserne mellem byområde, kystkiler og transportkorridor). En del af arealønskerne er også vist i Fredensborg Kommunes Kommuneplan 2009 som ønsker til ’byafrunding på lang sigt’. Byrådet gentager hermed disse arealønsker, ikke mindst i lyset af den aktuelle debat om modernisering af transportkorridoren.

 

Arealønskerne drejer sig om følgende:

 

A.      Areal syd for Nordvej i den nordlige del af Nivå. Arealet ønskes inddraget til boliger eller andre bymæssige formål med henblik på at etablere en naturlig og harmonisk afrunding af byen. Arealet har tidligere været drøftet med Frederiksborg Amt og siden hen HUR.

 

B.      Arealer mellem Nivås vestlige afgrænsning og Helsingørmotorvejen. Arealerne ønskes inddraget til bymæssige formål med henblik på at sikre mulighed for etablering af bymæssige fritidsanlæg og evt. i mindre omfang boligformål som en naturlig afrunding af byområdet. En del af arealerne har tidligere indgået i Karlebo Kommunes arealønsker til HUR forud for Regionplan 2005.

 

C.      Arealer ved det centrale Nivå der afgrænser områderne mod henholdsvis Lave Skov og Øresund. Disse ønskes inddraget til bymæssige formål med henblik på at sikre mulighed for etablering af bymæssige fritidsanlæg og rekreative byfunktioner. Arealerne har tidligere indgået i Karlebo Kommunes arealønsker til HUR forud for Regionplan 2005. 

 

D.      Areal syd for Holmegårdsvej i den nordlige del af Kokkedal. Arealerne ønskes inddraget til boliger eller andre bymæssige formål med henblik på at etablere en naturlig og harmonisk afrunding af byen. Arealet har tidligere været drøftet med Frederiksborg Amt og siden hen HUR. Arealet nåede ikke med i Regionplan 2005, men HUR lagde op til en fortsat dialog om mulighederne for en bymæssig afrunding på arealet.

 

E.      Arealer mellem Kokkedals vestlige afgrænsning og Helsingørmotorvejen. Arealerne ønskes inddraget til bymæssige formål med henblik på at sikre mulighed for etablering af bymæssige fritidsanlæg og evt. i mindre omfang boligformål som en naturlig afrunding af byområdet.

 

F.       Areal ved Strandagergård i den østlige del af Kokkedal. Arealet ønskes inddraget til bymæssige formål med henblik på at etablere en naturlig og harmonisk afrunding af byen. Arealerne har tidligere indgået i Karlebo Kommunes arealønsker til HUR forud for Regionplan 2005. 

 

De nævnte arealønsker fremgår af vedlagte kortbilag.

 

 

Udenfor Fingerbyen

I Fingerplan 2007 er mulighederne for byudvikling i Fredensborg by begrænsede (på linje med alle andre byer og områder i ’det øvrige hovedstadsområde’ udenfor byfingrene), idet der kun må ske byudvikling af ’lokal karakter’, i tilknytning til kommunecentre eller som afrunding af andre bysamfund, og idet der ikke er udpeget stationsnære områder udenfor byfingrene.

 

Det er Byrådets opfattelse, at Fingerplanen bør afspejle den ressource og det potentiale der ligger i lokalbanerne, således at der i bestemmelserne om ’det øvrige hovedstadsområde’ skelnes mellem udviklingsmulighederne i lokalbanebetjente kommunecentre og i øvrige byer/områder.

 

Kommunecentre med lokalbanestationer (og dermed også Fredensborg by) bør således gives bedre udviklingsmuligheder, eksempelvis ved ikke at begrænse byudviklingen til byudvikling af ’lokal karakter’ og ved at definere et selvstændigt ’stationsnærhedsprincip’ for kommunecentre ved lokalbanestationer.

 

Det fremgår af Fingerplan 2007 at ”med kommunesammenlægningerne er det naturligt, at antallet af kommunecentre på sigt reduceres”. I lyset af at lokalbaneressourcen / potentialet må vurderes som særligt betydningsfuld i Fredensborg by, da Lille Nord fungerer som en tværbane mellem Hillerød-fingeren og Helsingør-fingeren, bør det i den kommende fingerplan slås fast, at Fredensborg by ikke risikerer at miste sin status som kommunecenter i relation til Fingerplanens bestemmelser.

 

 

Erhvervsudvikling og lokalisering

I debatoplægget stilles bl.a. spørgsmålene:

·          Har princippet om stationsnær lokalisering den rette udformning?

·          Bør udvalgte erhvervsområder nær motorvejsnettet forbeholdes distributions- og transporterhvervene, og bør udpegningen af disse områder ske i den kommende revision af Fingerplanen?

 

Byrådets høringssvar

Princippet om stationsnær lokalisering

Med hensyn til stationsnærhedsprincippet henvises til ovenstående kommentarer under ’byomdannelse og ny byudvikling’.

 

Erhvervsområder nær motorvejsnettet: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX?

(afhænger af politisk stillingtagen)

 

 

Øvrige emner for revisionen

I debatoplægget stilles bl.a. spørgsmålene:

 

Justering af afgrænsning af de grønne kiler

·          Kan der tænkes klimatiltag ind i eventuelle justeringer?

 

Justeringer af afgrænsning af byfingrene

·          Er der behov for mindre justeringer af afgrænsningerne af byfingrene?

 

Desuden nævnes følgende emner:

 

Regionshospitalerne

Fingerplanrevisionen skal sikre det fornødne plangrundlag for det nye regionshospital.

 

Transportkorridorerne

Udvalget til modernisering af transportkorridoren afleverer sin rapport i maj 2011. Rapporten vil indeholde anbefalinger som kan indgå i en revision af Fingerplan 2007.

 

Byrådets høringssvar

Justering af afgrænsning af grønne kiler og byfingre

Med hensyn til klimatiltag og justeringer af byfingrene henvises til kommentarerne under hhv. ’klimatilpasning og kvalitet i de grønne kiler’ og ’byomdannelse og ny byudvikling’

 

Regionshospital

Med hensyn til regionshospitalet er det Byrådets opfattelse, at staten i fingerplanen bør forholde sig til den ny hospitalsstrukturs og den ny hospitalsplacerings konsekvenser for tilgængelighed for patienter, ansatte og pårørende, samt de trafikale konsekvenser (i relation til såvel individuel som kollektiv trafik). Kommunen har opfordret Region Hovedstaden til at forholde sig til samme emner i deres miljøvurdering af hospitalets placering.

 

Transportkorridor

Med hensyn til transportkorridorerne er det Byrådets opfattelse:

·          At det ikke er rimeligt, at en 1 km bred transportkorridor har ligget som en begrænsning i ca. 40 år for såvel borgere som kommuner

·          At borgernes retssikkerhed bør forbedres betydeligt for de ejendomme der er berørt af udlægget

·          At korridoren bør indskrænkes væsentligt i bredden

·          At korridoren ikke bør omfatte arealer øst for Helsingørmotorvejen

·          At korridoren ikke bør omfatte kommunens landsbyer

 

 

Vi ser frem til samarbejdet

Byrådet ser frem til samarbejdet om den kommende Fingerplanrevision.

 

 

 

 

Venlig hilsen

 

På vegne af Byrådet

 

 

 

Thomas Lykke Pedersen                            Kim Herlev Jørgensen

Borgmester                                               Kommunaldirektør

 

 
Se link til beslutningsprocessen her: http://www.fredensborg.dk/byraad+og+politik/politiske+udvalg+-+dagsorden+og+beslutninger/byraadet/2011/maj/byr%c3%a5det+1559/76+-+debatopl%c3%a6g+om+revision+af+1559

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

20.03 | 14:57

Kæmpe nej tak til Ring 5.

...
20.03 | 10:18

Man skal bevare den smukke natur, jo flere veje, jo flere biler, man skal lære at bruge den offentlige trafik

...
14.03 | 16:31

Hvad hjælper en ny motorvej, når det største problem er, at vi ikke kan finde ud af, at holde afstand og i øvrigt holde til højre.

...
14.03 | 13:26

Da man reserverede jorden til transportkorridoren her i Solrød var der nok ingen der forudså at der nu er anlagt en højhastighedsjernbane tæt på linieføringen?

...
Du kan lide denne side