Indkaldelser og referater

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling   i foreningen Nej til Ring 5

mandag den 23. april 2018  kl.19.30

Sted:  Ninas Naturcafe,Kikeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød 


Dagsordenen er ifølge vedtægterne:


1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Godkendelse af dagsorden.

4.   Valg af stemmetællere.

5.   Styregruppens beretning.

6.   Godkendelse af regnskab.

7.   Godkendelse af budget.

8.   Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.   Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10. Valg af revisor.

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes senest den 2.04.2018 til formand Iben Larsen, e-mail bakkehuset.11@gmail.com

Referat af generalforsamling Nej til Ring 5 den 18. april 2017

Referat af generalforsamling Nej til Ring 5 tirsdag den 18. april 2017 hos Nina

 

1.     Valg af dirigent: Hans Duus blev valgt

2.    Valg af referent: Jørgen Ekstrøm Jakobsen blev valgt

3.    Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt

4.    Valg af stemmetællere : Stemmetællere bliver valgt efter behov

5.    Styregruppens beretning: Iben aflagde beretning.  Vores fokus og mål er nu nedlæggelse af Transportkorridoren. Politisk er den dog lagt i syltekrukke.  Ingen tror på Ring 5 – politisk set, men transportkorridoren er mere usikker.  På grund af den politiske situation er billedet noget mudret. Foreningen træder lidt vande, og vi vurderer hvor vi skal lægge vores kræfter. Efter beretningen spørgsmål og kommentarer. Blandt andet om korridor nord for Helsingør. Har Sverige nedlagt deres transportkorridor til Helsingborg? Ny planlov og fingerplan, som nu er i høring. Skal vi reagere? Danmarks Naturfredningsforening: Hvor står de?  De fem borgmestre skal vi have fat på igen. Måske høring om Fingerplanen/Planloven? Skal vi gøre mere for at vise vores antal medlemmer og gøre opmærksom på os selv? Kan vi koble os sammen ned D.N. om høringssvar på Fingerplanen? Opfordring til generalforsamlingens deltagere om at skrive læserbreve. Foreningen Naturparken Mølleåens venner. De laver høringssvar om Fingerplanen. Beretningen blev godkendt.

6.    Godkendelse af regnskab: Peter fremlagde regnskabet. Skal vi bruge penge omkring Fingerplanen? Regnskabet godkendt.

7.    Godkendelse af budget: Budgettet godkendt.

8.    Valg af Styregruppe: Iben Larsen, Hans Duus Jørgensen, Anders Løkkegaard, Peter Langkjær, Ulrikka Hald Vedsmand, Marianne Stohn og Jørgen Ekstrøm Jakobsen blev valgt.

9.    Valg af to prioriterede suppleanter: Marianne Jørgensen, Røglevej, 3540 Lynge

10.  Valg af revisor: Ole Tønnesen

11.  Indkomne forslag: Ingen

12.  Eventuelt: Intet

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling   i foreningen Nej til Ring 5

tirsdag den 18. april 2017  kl.19.30

Sted: Ninas NaturCafé, Kirkeltevej 101, 3450 Lillerød


Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Godkendelse af dagsorden.

4.   Valg af stemmetællere.

5.   Styregruppens beretning.

6.   Godkendelse af regnskab.

7.   Godkendelse af budget.

8.   Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.   Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10. Valg af revisor.

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes senest den 28.03.2017 til formand Iben Larsen, e-mail bakkehuset.11@gmail.com

 

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling     i foreningen Nej til Ring 5

lørdag den 16. april 2016  kl. 14.00

Sted: Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, Kirkelte, 3450 Allerød

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Godkendelse af dagsorden.

4.   Valg af stemmetællere.

5.   Styregruppens beretning.

6.   Godkendelse af regnskab.

7.   Godkendelse af budget.

8.   Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.   Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10. Valg af revisor.

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes senest den 05.04.2016 til formand Iben Larsen, e-mail bakkehuset.11@gmail.com

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling  2015   i foreningen Nej til Ring 5

søndag den 26. april 2015 kl. 14.00

Sted: Barresøgaard, Slangerupvej 29, 3540 Lynge

 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Godkendelse af dagsorden.

4.   Valg af stemmetællere.

5.   Styregruppens beretning.

6.   Godkendelse af regnskab.

7.   Godkendelse af budget.

8.   Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.   Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10. Valg af revisor.

11. Behandling af indkomne forslag.

      Se nedenfor

12. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes senest den 05.04.2015 til formand Iben Larsen, e-mail bakkehuset.11@gmail.com


Indkomne forslag:


Forslag fra Stig Günther:

Jeg mener at vi bør lave en handlingsplan, for at få de resterende borgmestre til at gå ind for en aflysning af transportkorridoren. Jeg  mener at der bør laves en koordineret indsats i foreningen, hvor vi har en plan for hver enkelt af de manglende kommuner.


Referat fra generalforsamlingen 26.04.2014


1.    Valg af dirigent

Lars Vedel Jørgensen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

 

2.    Valg af referent

Jørgen Ekstrøm Jakobsen blev valgt

 

3.    Godkendelse af dagsorden

Blev godkendt


4.    Valg af stemmetællere

Vælges eventuelt senere


5.    Styregruppens beretning

   Formandens beretning :

  2013 har været et begivenhedsrigt år. I forhold til foreningens arbejde og formål har vi igennem året fået skiftevis gode nyheder og lidt dårligere nyheder blandet op med en god portion uvished om, hvilken vej de politiske vinde blæser.

  Vi startede 2013 med at arrangere et stort borgermøde på Kulturværftet i Helsingør. Borgermødet blev arrangeret i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og var en pæn succes, selvom det var tydeligt, at der var brug for at vække borgere og politikere i Helsingør-området af deres Tornerose-søvn. Mange kendte reelt ikke til projektet og gentog blot borgmesterens mantra om, at HH-forbindelsen og Ring 5 vil medføre både vækst og fred til Helsingør by. Da mødet sluttede var flere blevet klar over, at HH-forbindelsen i den påtænkte udformning kun skal bruges som fødekanal til Ring 5, dvs. sætte svenske biler i land et godt stykke fra Helsingør og byen derfor reelt kan ende med at blive et nyt Nyborg, havnebyen alle kører forbi.

  Siden borgermødet har Helsingør imidlertid fået ny borgmester som erstatning for den meget Ring 5-promoverende Johannes Hecht, regionen har fået ny formand i stedet for den særdeles aggressivt Ring 5-promoverende Vibeke Storm Rasmussen. Allerød har fået ny borgmester, Hillerød har fået ny borgmester og endelig har vi fået ny transportminister. Så nye politiske vinde blæser.


  Inden valget gennemførte foreningen en meget omfattende spørgeskemaundersøgelse for at afdække de opstillede kandidaters holdning til Ring 5-projektet. Tilslutningen til undersøgelsen var større end forventet og især de opstillede kandidater for regionen deltog i langt større omfang end vi havde forestillet os, at de ville. Når vi efterfølgende kigger på valgresultatet, konstaterer vi med glæde, at der nu sidder adskillige erklærede Ring 5-modstandere i Regionsrådet, eksempelvis Marianne Stendell, Niels Højby, Marlene Harpsøe, Finn Rudaizsky, Charlotte Fischer,  Karin Friis-Bach, Anne Ehrenreich, Torben Kjær, Susanne Langer, Annie Hagel og Lise Müller. Bredt repræsenterende alle partier.

  Undersøgelsen viste også, at det i Fredensborg, Egedal, Allerød, Hillerød og Furesø kommune var svært at opdrive en Ring 5-tilhænger blandt de opstillede kandidater. Svarprocenten var tårnhøj og næsten alle opstillede kandidater var imod Ring 5.

  Og til vores store overraskelse var der også relativt mange Ring 5-modstandere opstillet i Helsingør. Helsingørs politiske liv har ellers virket meget positivt indstillet overfor både HH-forbindelsen og Ring 5. Men vores undersøgelse viste altså, at ret mange er imod projektet. De siger det bare ikke så højt lige nu. Måske vil den nye borgmester Benedickte Kjær tillade, at debatten får lidt flere nuancer og at modstanderne i højere grad kommer til orde. Tiden vil vise det.


  I forhold til politikerne på Christiansborg vejrede vi jo morgenluft, da Pia Olsen Dyhr blev transportminister. Pia havde fra start støttet vores forening og ingen var rigtig i tvivl om, at hun ikke ville arbejde for Ring 5, men i stedet fokusere på den kollektive transport.

  Glæden varede imidlertid kort og hun blev efterfulgt af Magnus Heunicke fra Soc, Magnus Heunicke, der for få år siden udtrykte en klar og utvetydig begejstring over Ring 5-projektet.

  Så vi trak vejret dybt og gjorde os klar til at starte forfra med holdningsbearbejdningen af transportudvalget på Christiansborg.

  Stort set samtidig kom Trængselskommissionens endelige rapport, en rapport der hverken var højlydt for eller markant imod etableringen af Ring 5, men som dog påpegede, at evt. etablering ville have store naturmæssige konsekvenser, især for så vidt angår den nordlige del af Ring 5.

  For ganske nyligt, nemlig i marts 2014, fik vi en uventet hjælpende hånd fra Vejdirektoratet.

  Vejdirektoratet skulle ovenpå Trængselskommissionens rapport fremkomme med en afrapportering af de strategiske analyser, som skal give et samlet overblik over de langsigtede trafikale behov og udbygningsmuligheder.

  I rapporten er både planerne for Ring 5, Ring 5,5 og udbygning af Ring 6 analyseret og konklusionen lyder således: Vejdirektoratets analyser bekræfter, at projektet vil have væsentlige konsekvenser i forhold til klima, miljø og natur. Vejdirektoratet konkluderer således, at en vestlig ringkorridor vil have væsentlige negative konsekvenser i forhold til miljø og natur i de berørte områder og vil påvirke en række bysamfund. Dertil kommer, at en ny Ring 5 eller 5½ vil medføre en årlig stigning i CO2-udslippet på godt 2 procent for den samlede trafik i hovedstadsområdet i forhold til basisscenariet i 2030. Det svarer til en stigning på omkring 50.000 tons CO2 pr. år”.

Og få linjer længere nede i rapporten kan man læse følgende: Vejdirektoratet konkluderer samlet, at aflastningen fra en ny vestlig ringkorridor på det foreliggende grundlag ikke vurderes til at være af en størrelsesorden, der i sig selv kan løse de fremtidige trafikale udfordringer i hovedstadsområdet. Der vurderes derfor heller ikke at være belæg for at reservere nye arealer til en Ring 5½. Derfor peger Vejdirektoratet på, at det er vigtigt at have fokus på potentialerne i de indre ringe (Motorring 3 og Ring 4), inden man overvejer anlæg af en helt ny ringkorridor”.

Der peges dog på, at man ved at kombinere en udbygning af Ring 4 med en anlæggelse af den sydlige del af Ring 5 vil kunne opnå en markant trafikal aflastning i forhold til både Køge Bugt-motorvejen, Ring 3og Ring 4.

  Men det er tydeligt i rapporten at Vejdirektoratet slår på tromme for at arbejde udenom en anlæggelse af Ring 5’s nordlige del, hvilket vi er meget tilfredse med.

  Det betyder imidlertid ikke, at vi hverken nedlægger foreningen eller læner os tilbage.

  Når Ring 5-planerne forhåbentlig bliver endeligt begravet, i hvert fald for så vidt angår den nordlige del, så er det tid til at arbejde for en sløjfning eller en markant indskrænkning af transportkorridoren, så vi undgår, at planerne om Ring 5 genopstår.

  Så vi har fortsat brug for jeres støtte og opbakning. Og jeres naboers. Og jeres venners. Og jeres families.

 

2013 bød desværre på et dødsfald i vores styregruppe. Efter kort tids kamp mod kræft døde Michael Meldgaard meget pludseligt og alt, alt for tidligt. De af  jer, der har mødt Michael, husker hans utrolig rare og imødekommende væsen, hans hjælpsomhed, høje energiniveau og store entusiasme. Hans død er ufattelig sørgelig.

 

Jeg vil gerne afslutningsvis takke jer alle for jeres støtte til foreningen, takke Lars der altid velvilligt stiller Barresøgaard til rådighed for os og takke Nina, der bager de skønneste kager til vores møder.

  Tak til Annemette Allerup, der trofast og energisk yder styregruppen støtte til en forbedret kommunikation, både i flyers, nyhedsbreve og pressemeddelelser. Tak til Lene Lind, der sammen med Ulrikka fra styregruppen lagde en kæmpe indsats i Helsingør-arrangementet.

  Tak til Troels Brandt fra FNV, som man altid kan sparre med.

Og endelig tak til den øvrige styregruppe, der med evig entusiasme og stor energi bidrager til, iværksætter og koordinerer tiltag, der skal fremme vores formål – at forhindre anlæggelsen af Ring 5!


6.    Godkendelse af regnskab

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.


7.    Godkendelse af budget

Budgettet blev godkendt uden bemærkninger.


8.    Valg af Styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode af et år.

Iben Larsen, Hans Duus Jørgensen, Ulrikka Hald Vedsmand, Marianne Stohn, Anders Løkkegaard, Peter Langkjær, Jørgen Ekstrøm Jakobsen, Lone Madsen.


9.    Valg af to prioriterede suppleanter til Styregruppen

Ingen meldte sig. Vi efterlyser i nyhedsbrev.

 

10. Valg af revisor

Ole Tønnesen blev valgt.


11. Behandling af indkomne forslag

Ingen indkomne forslag


12. Eventuelt

Vi er enige om, at det nu gælder om at fjerne/indskrænke transportkorridoren. Forslag om at bruge penge på annoncer. Første styregruppemøde bør lave en arbejdsplan også omkring økonomi.

 

Referent: Jørgen Ekstrøm Jakobsen

Indkaldelse til ordinær generalforsamling  2014  i foreningen Nej til Ring 5

lørdag den 26. april 2014 kl. 14.00

Sted: Barresøgaard, Slangerupvej 29, 3540 Lynge

 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

1.   Valg af dirigent.

2.   Valg af referent.

3.   Godkendelse af dagsorden.

4.   Valg af stemmetællere.

5.   Styregruppens beretning.

6.   Godkendelse af regnskab.

7.   Godkendelse af budget.

8.   Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.   Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10. Valg af revisor.

11. Behandling af indkomne forslag.

12. Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes senest den 05.04.2014 til formand Iben Larsen, e-mail bakkehuset.11@gmail.com

 

Referat af generalforsamling 20.april 2013

1.   Valg af dirigent:  Ulrikka Hald Vedsmand blev valgt. Hun konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.   Valg af referent:  Rie Clemmensen blev valgt

3.   Godkendelse af dagsorden:  Dagsordenen blev godkendt

4.   Valg af stemmetællere : Besluttedes valgt hvis det blev aktuelt

5.   Styregruppens Beretning: Formanden var p.g.a. sygdom blevet forhindret, så formandens beretning blev gennemgået af næstformanden:

Det har været endnu et begivenhedsrigt år for vores forening.

2012 har for alvor slået fast, at foreningen Nej til Ring 5 er kommet for at blive og vedblivende vil insistere på at være med i spillet om den fremtidige infrastruktur i Nordsjælland.

Mange politikere har anerkendt foreningens arbejde og i sommers stillede de 3 borgmestre fra Fredensborg, Allerød og Furesø Kommune endda op til et løbsarrangement i Farum iført en ”Nej til Ring 5”-T-shirt, hvilket selvfølgelig blev noteret, fotograferet og spredt rundt til områdets aviser, herunder Frederiksborg Amts Avis.

En utvetydig støtte til foreningen og dens formål, en støtte vi i øvrigt også har fra Egedal Kommunes borgmester, der blot ikke havde mulighed for at stille op til løbet den pågældende dag.

I efteråret kom Nej til Ring 5 for alvor i offentlighedens fokus, da vi den 06.11.2012 arrangerede vores konference ”Ring 5 – perspektiver for udvikling, natur og miljø” i fællessalen på Christiansborg. Tilslutningen til konferencen var overvældende og flere måtte desværre gå forgæves, da fællessalen kun kan rumme præcis 148 mennesker.

Det var en konference, hvor modstanderne af Ring 5 – projektet var massivt repræsenteret. Men heller ikke hos de inviterede borgmestre, folketingspolitikere, fremtidsforskere eller trafikforskere var der nogen særskilt begejstring for Ring 5 at spore. Og både Friluftsrådet og Danmarks Naturfredningsforening bakkede på konferencen op om Nej til Ring 5’s argumenter for at skrinlægge projektet. Kun Helsingørs borgmester og socialdemokraten Lars Gårdhøj, der var sendt af sted på Region Hovedstadens vegne, talte for en Ring 5 – forbindelse, men uden på nogen måde at fremlægge en overbevisende argumentation.

Dagen efter konferencen meldte Frederiksborg Amts Avis på forsiden, at ”Tommelen var vendt nedad for Ring 5”. En forside, der fik Vibeke Storm Rasmussen til at fare i blækhuset og skælde ud på alle de ”bønder” der ikke kan forstå at Ring 5 er en velsignelse for hele Nordsjælland og ikke kun svenskerne.

I maj måned forsøger vi igen at få skabt opmærksom omkring projektet, denne gang ved at arrangere et stort borgermøde på Kulturværftet i Helsingør. Borgermødet arrangeres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening og også her vil borgmestre og trafikforskere fremkomme med deres synspunkter omkring projektet. I kan finde flere detaljer på vores hjemmeside og jeg vil gerne opfordre til, at så mange som muligt af jer møder op til dette borgermøde, der har til formål at vække borgere og politikere i Helsingør-området af deres Tornerose-søvn. Mange kender reelt ikke til projektet og nogle tror, at HH-forbindelsen og Ring 5 vil medføre både vækst og fred til Helsingør by. Det er bare ikke tilfældet. HH-forbindelsen vil i den påtænkte udformning kun blive brugt som fødekanal til Ring 5, dvs. sætte svenske biler i land et godt stykke fra Helsingør og byen ender derfor reelt med at blive et nyt Nyborg, havnebyen alle kører forbi.

I 2013 skal planerne om Ring 5 behandles af folketingets politikere, og der vil op til dette tidspunkt komme en del analyser og beregninger på bordet. Især venter vi spændt på, hvad Trængselskommissionen fremlægger i efteråret 2013.

Allerede i foråret er der dog kommet et idékatalog fra kommissionen, der giver os et fingerpeg om, hvad den endelige rapport vil anbefale. Desværre har kommissionen gengivet Tetraplans påstand fra 2010 om, at Ring 5 vil afhjælpe trængslen i ganske høj grad. Men…….til gengæld er påstanden blevet suppleret med følgende bemærkning fra kommissionen: ”
Kommissionen noterer samtidig, at der er betydelige udfordringer især på de nordlige delstrækninger, herunder i forhold til natur og miljø, ved eventuelt anlæg af nye, vestlige ringforbindelser”.

Det er vores fornemmelse, at kommissionen lige nu i høj grad fokuserer på effektiv udnyttelse af eksisterende vejanlæg, road-pricing og udvidelse af Helsingør-motorvejen, Ring 4 og Køge Bugt-motorvejen i stedet for at fokusere på anlæggelse af Ring 5. Og det er jo i givet fald glædeligt.

Der går også rygter om, at Transportministeriet skulle have indset, at Ring 5 ikke kan føres igennem Natura 2000-områder, men at ruteføringen skal trækkes vestpå, såfremt projektet skal realitetsbehandles. Og da Trængselskommissionen nu omtaler projektet under samlebetegnelsen ”Ring 5, 5 ½ eller 6”, kunne noget tyde på, at der under alle omstændigheder tales om at flytte projektet vestpå.

Men intet er givet på forhånd og vi skal ikke lade os lulle i søvn. Vi skal til stadighed gøre saglige, men højlydte indsigelser mod anlæggelse af en motorvej, der vil ødelægge livskvaliteten for dyr, planter og mennesker i en stor del af Nordsjælland og vi skal vedblivende gøre opmærksom på, at det helt primære i Ring 5-planerne
handler om at føre svensk godstransport gennem Nordsjælland i stedet for gennem Skåne.

Vi har et forestående kommunal- og regionsvalg, hvor vi igen vil sætte fokus på Ring 5 som valgtema og vi vil være repræsenteret så mange vælgermøder som overhovedet muligt.

Så vi håber, at alle vores medlemmer og støtter vil yde et bidrag til foreningens arbejde. Det være sig økonomisk, ved at deltage nogle ledige timer i vores aktiviteter, ved at komme til vælgermøder og stille kritiske spørgsmål til politikerne eller blot ved at overtale jeres familie, naboer og venner til også at tilslutte sig foreningen.

Vi vil på hjemmesiden gøre os umage for at fortælle, hvad vi laver lige nu. Og vi vil bestræbe os på løbende at udsende nyhedsbreve med invitationer til fælles flyersomdeling m.v. Også planlagte vælgermøder vil vi orientere om på hjemmesiden.

Vores 2 dygtige kommunikationsfolk, Annemette Allerup og Charlotte Kirchheiner, arbejder fortsat med at producere materiale, der informerer borgerne i Nordsjælland om Ring 5-planerne, blandt andet har de sat skub i produktionen af et nyt kort, der tydeligt viser for enhver, hvor store områder der vil blive berørt af Ring 5. Det hænger vist her et sted. Stor tak til Annemette og Charlotte for den kæmpe indsats, de yder for at vores budskab kan blive udbredt og opfanget.

Og en stor tak til alle dem, der arrangerede, bakkede op om og deltog på vores konference på Christiansborg i november. Det var et kæmpe arrangement, der virkelig gav foreningen slagkraft og opmærksomhed.

Også en stor tak til vores arbejdsgruppe, der lige nu arbejder på højtryk for at arrangere borgermødet i Helsingør. Det er et stort arbejde, som vi virkelig værdsætter.

Også tak til Lars, der altid velvilligt stiller Barresøgaard til rådighed for foreningen og til Nina, der bager de skønneste kager til vores møder.

Og endelig tak til den øvrige styregruppe, der med evig entusiasme og stor energi bidrager til, iværksætter og koordinerer tiltag, der skal fremme vores formål – at forhindre anlæggelsen af Ring 5!
Tak for ordet
 .                                                                                                                  

6.   Godkendelse af regnskab:  Peter Langkjær gennemgik regnskabet som er behørigt revideret. Regnskabet blev godkendt.

7.    Godkendelse af budget: Budgettet blev fremlagt og godkendt.

8.    Valg af Styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på et år :
Alle  på nær 1 fra Styregruppen var villig til at genopstille og blev genvalgt:
Iben Larsen, Hans Duus Jørgensen, Peter Langkjær, Anders Løkkegaard, Ulrikka Hald og Jørgen Ekstrøm Jakobsen.
Marianne Stohn skifter fra suppleant til medlem af styregruppen.
Nyt medlem af styregruppen
Charlotte Kirchheiner Hansen  blev valgt.

9.    Valg af to prioriterede suppleanter til Styregruppen : 1. suppleant Michael Meldgaard blev genvalgt. 2. suppleant Lone Madsen

10.  Valg af revisor:  Ole Tønnesen blev genvalgt

11.   Behandling af indkomne forslag:  Der var ingen indkomne forslag.

12.   Eventuelt :

Der udspandt sig en livlig drøftelse af mange relevante emner, en del af dem er allerede nævnt og berørt i beretningen.  

Det blev slået fast, at 2013 er et vigtigt år for os, idet Trængselskommissionens rapport forventes at udkomme til efteråret, hvorefter Folketinget sandsynligvis vil tage stilling til Ring 5 projektet.

Af ting, der blev snakket om, kan nævnes medlemstallet, som på glædelig vis er fordoblet år for år, og derudover har virkelig mange vist interesse for foreningen via protester på hjemmesiden.

Der er som bekendt lokalvalg i kommunerne og regionerne her til efteråret, og det er vigtigt dels at forsøge at påvirke lokalpolitikerne, især i regionen (som er mest for Ring 5 projektet), dels at kende de enkelte politikeres Ring 5 holdning, så SPØRG gerne hver enkelt politiker om hendes holdning. Der efterlystes ”retningslinjer” for, hvordan man kan påvirke sine politikere, og et medlem efterspurgte desuden, at man på hjemmesiden simpelthen kunne se navnene på de politikere, man kan stemme på. Bestyrelsen vil sørge for det kommer på hjemmesiden op til valget.

Det debatteredes indgående, om foreningen udelukkende har til formål at forhindre anlæggelsen af Ring 5, eller om man også skal arbejde bredere f.eks. kæmpe for enten indsnævring af transportkorridoren, eller (helst) direkte nedlæggelse af den. Der var lidt delte meninger, men i første omgang skal kræfterne lægges i at forhindre anlæggelsen af Ring 5, så må man i fremtiden se, hvad der sker. Se også foreningens formålsparagraffer.

Endelig var folderen på programmet. Den trænger til en revision. En del ting vil blive omformuleret, når den udkommer i 2. udgaven. Bl.a. at ”foreningen er upolitisk”, det rette udtryk må være tværpolitisk mm. Bestyrelsen lovede at finde en balancegang og omformulere det nødvendige.

Til SIDST: HUSK AT SPREDE FORENINGENS BUDSKAB, AT SKAFFE NYE MEDLEMMER SAMT PÅVIRKE LOKALE POLITIKERE.

Hilsen referent Rie

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2013

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen  Nej til Ring 5

lørdag den 20. april 2013 kl. 14.00

Sted: Barresøgaard, Slangerupvej 29, 3540 Lynge

 

Dagsordenen er ifølge vedtægterne:

 

1.                    Valg af dirigent.

2.                    Valg af referent.

3.                    Godkendelse af dagsorden.

4.                    Valg af stemmetællere.

5.                    Styregruppens beretning.

6.                    Godkendelse af regnskab.

7.                    Godkendelse af budget.

8.                    Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.                    Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10.                  Valg af revisor.

11.                  Behandling af indkomne forslag.

12.                  Eventuelt.


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes senest den 30.marts 2013 til formand Iben Larsen, e-mail bakkehuset.11@gmail.com

 

Referat fra generalforsamling 29.april 2012

1.        Valg af dirigent: Lars Juul-Sørensen blev valgt. Han konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

2.        Valg af referent: Jørgen Ekstrøm blev valgt

3.        Godkendelse af dagsorden: Dagsordenen blev godkendt

4.        Valg af stemmetællere: Besluttedes valgt hvis det blev aktuelt

5.        Styregruppens beretning:                                                                                                                  

Det har været et begivenhedsrigt år for vores forening.

Fra den første spæde start, hvor vi arrangerede et par borgermøder her og der og ingen rigtig havde hørt om os, til nu, hvor vi er en anerkendt spiller i spillet om den fremtidige infrastruktur i Nordsjælland.

Der er vist ikke nogen lokalpolitiker i kommunerne omkring den nordlige del af transportkorridoren, der ikke har hørt vores budskab og kender vores eksistens, ej heller nogen af de interessenter, der arbejder for at få besluttet en fast HH-forbindelse.

Også Region Hovedstaden kender helt bestemt vores eksistens, det samme gør transportministeren og medlemmerne af Folketingets transportudvalg.

Vi har gjort os stor umage for at være til stede, hver gang Ring 5 bliver drøftet. Således var flere fra styregruppen til debatmøde i Sengeløse-hallen, hvor P1 transmitterede direkte i forbindelse med emnet ”ikke i min baghave”. Vi var til stede ved stort set alle valgmøder i forbindelse med folketingsvalget og arrangerede endda vores eget i Ninas Naturcafe, der denne aften var fyldt til randen med over 100 fremmødte.  

Vores medlemmer er trofast mødt op til messer, torvedage og større arrangementer, hvor vores flyer er blevet uddelt i mange områder langs den nordlige transportkorridor.

Vi har været på udflugt til de sydligere kommuner i transportkorridoren med henblik på at lodde hvor stor modstanden mod Ring 5 egentlig er i disse områder.

Styregruppens medlemmer har flittigt opsøgt politikere, erhvervsfolk og interesseorganisationer, der burde støtte vores sag.

Vi har været til flere store konferencer, både i Sverige og Danmark, hvor såvel politikere, embedsmænd, trafikforskere, erhvervsforeninger som forskellige andre interesseorganisationer har været til stede. Og her i efteråret 2012 er det os, der arrangerer en konference, hvor flere forskellige interessenter kan komme til orde og debattere planerne om Ring 5. Her har blandt andet Danmarks Naturfredningsforening lovet at bakke os op. Og transportministeren er selvfølgelig inviteret.

Det kommende år bliver fyldt med udfordringer. I 2013 skal planerne om Ring 5 behandles af folketingets politikere, og der vil op til dette tidspunkt komme en del analyser og beregninger på bordet.

I KKR Hovedstaden, som er det politiske møde-, debat- og koordinationsforum, hvor kommunerne i hovedstadsregionen kan drøfte og lægge fælles linier i spørgsmål af regionalpolitisk karakter, har borgmestrene for de kommuner, der forholder sig kritisk til Ring 5 (som primært tæller Egedal, Allerød, Furesø, Fredensborg og Hillerød) fået vedtaget en fælles erklæring, der opfordrer til, at der frem til 2013 bliver fokuseret på det reelle behov for Ring 5 samt alternative muligheder for linjeføringen.

Så det er vigtigt at vi nu fastholder fokus. Vi skal have vækket borgerne i Nordsjælland af deres Tornerosesøvn, vi skal forsøge at påvirke beslutningstagerne og vi skal til stadighed gøre saglige, men højlydte indsigelser mod den motorvej, der vil ødelægge livskvaliteten for dyr, planter og mennesker i en stor del af Nordsjælland. 

Vi skal vedblivende gøre opmærksom på, at det helt primære i Ring 5-planerne handler om at føre svensk godstransport gennem Nordsjælland, hvor den vil smadre værdifuld og uerstattelig natur og mange af de rekreative områder, der i dag gør Nordsjælland til et attraktivt sted at bo og færdes.

Så vi håber, at alle vores medlemmer og støtter vil yde et bidrag til foreningens arbejde. Det være sig økonomisk, ved at deltage nogle ledige timer i vores aktiviteter eller blot ved at overtale jeres familie, naboer og venner til også at tilslutte sig foreningen.

Vi vil på hjemmesiden gøre os umage for at fortælle, hvad vi laver lige nu. Og vi vil bestræbe os på løbende at udsende nyhedsbreve med invitationer til fælles flyersomdeling m.v.

Vores 2 dygtige kommunikationsfolk, Annemette Allerup og Charlotte Kirchheiner, har udviklet en flot ny informationsfolder, der gerne skal udbredes i stor stil. Vi vil gerne opfordre jer til at tage en stak med hjem til fri uddeling.

Annemette har også designet en flot sticker, der med stor fordel kan sidde på biler, cykler, barnevogne og postkasser. Også den kan I bestille på denne her liste.   

Stor tak til Annemette og Charlotte for den kæmpe indsats, de har ydet for at vores budskab kan blive udbredt og opfanget.

Også stor tak til den øvrige styregruppe, der med evig entusiasme og stor energi bidrager til, iværksætter og koordinerer tiltag, der skal fremme vores formål – at forhindre anlæggelsen af Ring 5!

Tak for ordet .

6.        Godkendelse af regnskab: Peter Langkjær gennemgik regnskabet som er behørigt revideret. Uændret kontingent vedtoges. Foreningen agter at søge fonde, eksempelvis Lauritsen fonden (som ejer arealer ved Store Dam). Regnskabet godkendt.

7.        Godkendelse af budget: Budgettet blev fremlagt og godkendt.

8.        Valg af Styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på et år: Alle fra Styregruppen blev genvalgt: Iben Larsen, Hans Duus Jørgensen, Peter Langkjær, Anders Løkkegaard, Ulrikka Hald, Jørgen Ekstrøm Jakobsen, Charlotte Hernø

9.        Valg af to prioriterede suppleanter til Styregruppen: 1. suppleantMichael Meldgaard og 2. suppleant Marianne Stohn.

10.    Valg af revisor: Ole Tønnesen blev genvalgt

11.    Behandling af indkomne forslag: Ingen indkomne forslag, men også her en livlig debat og forslag til hvordan foreningen skaber opmærksomhed. Indslaget i TV2 Lorry gav stor respons, vi skal fortsat forsøge at komme i fjernsynet. Alle opfordres til at skrive indlæg i Lokalaviserne. Skal foreningen annoncere? Hvad med  Face book-gruppen? Film? (Lars Vedel Jørgensen har en nevø, der laver film som kan sendes til alle og lægges på Youtube). Billeder har stor værdi. DN; vi ønsker at være med til at lave temanummer. Referat til alle medlemmerne, tak. Skab konflikt og du kommer i pressen. Forslag om at køre rundt i byerne med højttalervogne. Dyrenes Beskyttelse. Kontakt tages gennem  Kirsten Soele. Ulrikka Hald vil gerne lede en eventgruppe og Annie Nicolaisen havde gode inputs. Vi vil være til stede ved Farum Sø-løb (3. juni), koordinator Lars Vedel Jørgensen. Erik Lund løber gerne forrest i en T-shirt med vores logo på. De øvrige ”Nej”-borgmestre opfordres til at gøre det samme.

12.    Eventuelt: Dato om konference udsendes, så snart den er fastlagt.

Vores nye folder blev uddelt i mange og store stakke.

Og vi sluttede med en sang anført af Lars Juul Sørensen.

Næste møde i Styregruppen: torsdag den 10. maj kl. 19.30 hos Ninas Naturcafe

Referent: Jørgen Ekstrøm

Nej til Ring 5 stiftes som forening

Generalforsamlingen er afholdt
 
og foreningen formelt stiftet.
 

Referat af stiftende generalforsamling i foreningen Nejtilring 5 afholdt på Barresøgaard, Slangerupvej 29, 3540 Lynge d. 31.5.2011 kl. 19.30

 

 

Referat:

 

  1. Valg af dirigent

Carl Johan Rosenberg valgtes enstemmigt

 

  1. Valg af referent

Ulrikka Hald Vedsmand valgtes enstemmigt

 

  1. Godkendelse af dagorden

Dagsorden blev godkendt

 

  1. Valg af stemmetællere

Jan Brodersen, Lars Vedel Jørgensen (Konstaterede, at der i alt 76 deltagere til stede)

 

  1. Forslag til vedtægter for foreningen indstilles godkendt

Foreningens vedtægter godkendtes enstemmigt

 

  1. Valg af styregruppe, bestående af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode af 1 år.

Følgende medlemmer af styregruppe blev valgt: Anders Løkkegaard, Hans Duus Jørgensen, Iben larsen, Jørgen Ekstrøm Jacobsen, Peter Langkjær, Hans Christian Nielsen, Charlotte Søllner Hernø og Ulrikka Hald Vedsmand

 

  1. Valg af 2 suppleanter til styregruppen

Michael Meldgaard, Morten Birkeland

 

  1. Valg af revisor

Statsautoriseret revisor Ole Tønnesen blev valgt enstemmigt

 

  1. Evt.

Der var en række drøftelser under evt., herunder.

-          Opmærksomhed på, at det ikke bliver en intern kamp, hvor motorvej skal placeres

-          Tidligere modstandsgruppe ”Nej til B5” overdrager billede og stafet til Nejtilring5

-          Hvad vil ske fremadrettet: Stor analyse i 2012 om trafikstrømme omkring Hovedstaden

-          Afgørende med stort folkeligt pres på grund af de stærke svenske industrier interesser

-          Vi er oppe imod, at bilister sidder i kø og ser Ring 5 som svaret på dette problem på trods af, at vejen fører mod Køge og ikke København (og at København ikke kan rumme flere bilister). Samt oppe imod at politikere kan se anlægningen af Ring 5 som en måde at skaffe arbejdspladser på (den der lover flest arbejdspladser, vinder valget)

-          Århusgruppe overdrager kapital til NejtilRing 5

-          Sæt fokus på støjbelastningen. Staten definerer nye grænser for vindmøller. Før 44-45 DB, nu 20-21 DB. Ændring betyder, at det bliver sværere at få vindmøller på landjorden. Relevant argumentation i forhold til Ring 5.

-          Brug argumenter om sundhedshensyn – også i forhold til Ring 5. brug eksperter.

-          Tænk langsigtet i forhold til alternative løsninger vedr. kollektive trafikløsninger.

-          Vælg 1 emne – Ex. at Ring 5 ikke betyder, at vi holder op med at holde i kø (Ex. København kan ikke rumme flere biler – og køer starter også herfra)

-          Vi skal have fat i EU, politiske system i Dk, Vælgermøder, kommuner – også langt fra Ring 5 (de reagerer kraftigt imod at Nordsjælland skal tiltrække industri)

-          Planlæg frække events – som gør sig bemærkede

-          Flere læserbreve i lokalaviserne

 

De nævnte punkter vil indgå i styregruppens videre arbejde.

 

 

Dirigent

   

Carl Johan Rosenberg


Forslag til vedtægter for foreningen

 

Forslag til vedtægter for foreningen ”Nej til Ring 5”

Hjemsted

Foreningens hjemsted er Allerød Kommune.

Formål

Foreningens formål er at forhindre anlæggelsen af Ring 5, der forbinder Helsingørområdet med Tåstrup- og Køgeområderne.

Foreningen lægger vægt på at bevare natur- og kulturværdier samt landsbymiljøerne som en væsentlig rekreativ værdi for mennesker i området.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

Foreningen skal arbejde for at fremme formålet bl. a. gennem:

- At udbrede kendskabet til de skadelige virkninger for natur, miljø og kulturværdier ved anlæggelsen af Ring 5 gennem kommunikation med det politiske system (lokalt og på landsplan), gennem oplysningsindsats i øvrigt og gennem events og pressekontakt.

- At gennemføre analyser, der viser baggrunden for planerne om Ring 5 som en løsning på et svensk problem med godstransport til kontinentet og deltage i diskussionen med det udgangspunkt.

- At samle så mange modstandere som muligt i en slagkraftig organisation for herved at opfylde formålet.

Medlemmer

Alle, som kan identificere sig med foreningens formål kan optages som medlemmer. Virksomheder og organisationer kan optages som medlemmer.

Optagelse som medlem sker på foreningens hjemmeside og indbetaling af kontingent efter anvisninger på hjemmesiden.

Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 4 uger efter styregruppens fremsendelse af opkrævning betragtes som udmeldt af foreningen. Styregruppen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.

Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller at få et allerede indbetalt kontingent retur.

Kommunikation med medlemmerne anses som fyldestgørende for alle formål nævnt i vedtægterne ved fremsendelse med e-mail til de af medlemmerne opgivne e-mail-adresser og ved samtidig kommunikation via hjemmesiden.

Økonomi og kontingent

Foreningens aktivitet baseres på kontingenter fra medlemmerne, frivillige bidrag, gaver og donationer samt tilgængelige tilskud fra fonde mv. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og herefter en gang årligt inden udgangen af marts af foreningens kasserer

Ethvert bidrag til foreningen skal kunne anvendes af foreningen efter styregruppens nærmere bestemmelse til at opfylde foreningens formål. Der må ikke knyttes særlige politiske betingelser til bidrag til foreningen.

Kontingentet udgør 200 kr. pr. år. Studerende og unge under uddannelse betaler halvt kontingent.

Medlemmer, der efter eget skøn er i stand til at betale et højere kontingent opfordres til at indbetale et højere beløb.

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen

Hvert medlem har (uanset indbetalingens størrelse) en stemme på generalforsamlingen. Afstemninger sker ved håndsoprækning. Ved personvalg sker afstemninger dog skriftligt, såfremt der stilles krav herom.

Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved fuldmagt givet til et andet medlem. Et medlem kan dog højst være bærer af 3 fuldmagter.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april – første gang i april 2012. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 uger varsel på hjemmesiden og med e-mail til de medlemmer, der har opgivet e-mailadresser til foreningen.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Styregruppen skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremsende eventuelle forslag til medlemmerne (e-mail). Samtidig offentliggøres forslagene på hjemmesiden.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af referent.

3.        Godkendelse af dagsorden.

4.        Valg af stemmetællere.

5.        Styregruppens beretning.

6.        Godkendelse af regnskab.

7.        Godkendelse af budget.

8.        Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.        Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10.    Valg af revisor.

11.    Behandling af indkomne forslag.

12.    Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden for mødet. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på hjemmesiden.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når 10 pct. af foreningens medlemmer eller mindst 2 medlemmer af styregruppen kræver det. Enhver anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at de der ønsker generalforsamlingen indkaldt samtidig angiver de emner, der ønskes afgjort eller drøftet af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten er ansvarlig for at der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes ved e-mail til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog bestemmelserne om vedtægtsændringer og opløsning.

Styregruppe og arbejdsgrupper

Styregruppen varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Styregruppe skal arbejde for opfyldelse af foreningens formål. Styregruppen kan som led i opfyldelsen af formålet disponere over foreningens midler til bl.a.

- afholdelse af events og informationsaktiviteter, der fremmer foreningens formål

- udarbejdelse og finansiering af analyser og redegørelser om trafikforhold med betydning for overvejelserne om Ring 5, som efter styregruppens skøn vil fremme foreningens formål

- såfremt foreningens økonomi tillader det, kan styregruppen ansætte et sekretariat til at varetage det daglige arbejde med foreningen og styrke opfyldelsen af foreningens formål og afholde de fornødne udgifter til drift af sekretariatet.

- nedsætte arbejdsgrupper efter behov mhp. at styrke foreningens formål.

- indgå i samarbejder med andre organisationer, der efter styregruppens skøn vurderes at fremme foreningens formål. Der kan dog ikke indgås samarbejdsaftaler med politisk partier eller religiøse grupperinger.

Styregruppen vælger selv en formand, en næstformand, en kasserer, en informationsansvarlig og en sekretær. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved permanent eller længerevarende forfald indtræder en suppleant i styregruppen i stedet for det medlem, der har forfald. Formanden afgør i tvivlstilfælde om en suppleant skal indkaldes.

Styregruppen modtager intet vederlag for sit arbejde.

Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Formanden drager omsorg for, at der føres referat over styregruppens beslutninger.

Regnskab og revision

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. Der kan maksimalt placeres 750.000 kr. i et og samme pengeinstitut.

Den kontante beholdning må max. udgøre 2.000 kr.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Revisorpåtegnet regnskab udsendes på e-mail til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens medlemmer, styregruppemedlemmer eller arbejdsgruppemedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for styregruppen i foreningen eller i formandens forfald af tre andre medlemmer af styregruppen i forening.

Vedtægtsændringer

 

Nærværende vedtægter kan ændres efter behandling på generalforsamlingen, idet et forslag om ændring af vedtægter skal være fremsendt til foreningens medlemmer på e-mail senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen og offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.

For at vedtage en ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for forslaget. Flertallet for vedtægtsændringen skal samtidig udgøre mindst 20 pct. af foreningens medlemmer.

Opnås der 2/3 flertal for et forslag blandt de fremmødte medlemmer, men udgør dette flertal ikke 20 pct. af samtlige medlemmer, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Den anden generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter den første generalforsamling. På den anden generalforsamling kan forslaget til vedtægtsændring vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Opløsning

Opløsning af foreningen kan vedtages med 2/3 flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt indenfor en periode på 3 måneder og indkaldt ved e-mail til foreningens medlemmer.

Ved opløsning af foreningen disponeres foreningens formue til en eller flere organisationer, der arbejder for bevarelse af kultur- og naturværdier i lokalområdet. Styregruppen udarbejder forslag til disponeringen af foreningens formue ved opløsning og forslaget forelægges til godkendelse på de generalforsamlinger, hvor opløsningen behandles.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Barresøgaard den 31. maj 2011.

 

 

dirigent

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

Hans Duus Jørgensen | Svar 01.05.2012 19.32

Kære Bo, Vi checker selvfølgelig op på det

Bo Hilsted | Svar 01.05.2012 17.29

Men kan du se, om jeg er registreret medlem, eller hvem kan hjælpe mig?
Bo Hilsted
bo.hilsted@tdcadsl.dk?

Bo Hilsted | Svar 30.04.2012 21.42

Burde man ikke indkalde medlemmerne til generalforsamling pr. mail?
Mvh

Bo Hilsted

Hans Duus Jørgensen 01.05.2012 11.44

Jo da - indkaldelse sker ved mail til de medlemmer, der har leveret mailadresser og ved opslag på hjemmesiden.

Karin Albertsen | Svar 26.05.2011 14.38

Godt initiativ og en imponerende litteraturliste - flot arbejde, og tak til initiativtagerne.

webmaster 28.05.2011 16.07

Tak for de pæne ord.

Lars Bjørn | Svar 12.05.2011 16.43

Hvilket alternativ har "modstandergruppen" til os fra Helsingør - skal vi stadig køre ind om København (E 47 & E 55) eller må vi benytte vej nr. 52 & 57 ??

Henrik Juhl 07.06.2011 13.57

Ring 5 som vil gå i en "pæn" bue uden om København, og vil på ingen måde løses trængselsproblemerne. Hvad i øvrigt med dem i Hundested?

Jesper Nielsen 12.05.2011 20.14

Det kommer an på, hvor I skal hen

Ib Lunde Rasmussen | Svar 16.03.2011 15.51

tilmelding 03.04.2011

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.05 | 08:03

Lyder som tyranni. Nogle kan jo komme ud for at de ikke har råd til at sælge til den pris staten byder. Eller at ens bolig taber værdi helt uden erstatning?

...
26.05 | 14:53

Kan man stole på det politiker skriver herind. Har læst at selvom Sophie Løhde (V) er imod Ring 5, vil hun ikke ophæve den. Så er man jo ikke helt modstander

...
22.05 | 20:52

Typisk sidder der kun en person i hver bil om morgenen i myldretiden. Kan vi komme op på to sparer vi en motorvej og hjælper miljøet samtidig. Win / win

...
12.05 | 14:07

Godstrafik fra Stockholm til Hamborg på 6 timer lyder helt åndsvagt - og som en retorik a la "i tyve tyve" eller i "tyve halvtreds". Stakkels os alle sammen.

...
Du kan lide denne side