Ring 5 — Nej tak!

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling i foreningen Nej til Ring 5.

 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til ordinær generalforsamling i foreningen Nej til Ring 5 den 19. april kl. 14.00 i Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, 3450 Allerød.

Dagsordenen er ifølge vedtægterne: 

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af referent.

3.        Godkendelse af dagsorden.

4.        Valg af stemmetællere.

5.        Styregruppens beretning.

6.        Godkendelse af regnskab.

7.        Godkendelse af budget, herunder drøftelse af kontingent.

8.        Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.        Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10.      Valg af revisor.

11.      Behandling af indkomne forslag.

12.      Eventuelt.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Styregruppen skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremsende eventuelle forslag til medlemmerne (e-mail). Samtidig offentliggøres forslagene på hjemmesiden.

I lyset af situationen i Danmark vedrørende corona epidemien, kan det blive aktuelt at aflyse eller udskyde mødet. Efter vedtægterne skal det imidlertid afholdes inden udgangen af april. Styregruppen vil ca. en uge før mødet sende en ny meddelelse til medlemmer og publicere på hjemmesiden om mødet afholdes. Afvejningen vil ske på baggrund af en bedømmelse af situationen i starten af april. Mødet vil naturligvis kun blive afholdt, hvis det på det tidspunkt vurderes forsvarligt.

Med venlig hilsen

På vegne af styregruppen.

Hans Duus Jørgensen

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 2019

Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling i Nej til Ring 5 den 13. maj 2019, Kirkeltevej 101, 3450 Allerød.

1.       Godkendelse af dagsorden

2.       Valg af dirigent

3.       Valg af referent

4.       Behandling af styregruppens forslag til vedtægtsændringer, som udsendt til medlemmerne den 10. april 2019 og samtidig publiceret på foreningens hjemmeside.

5.       Eventuelt

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i Nej til Ring 6.

Vedr. punkt 1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev godkendt

Vedr. punkt 2. valg af dirigent.

Anders Ekstrøm Løkkegaard blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved mail til foreningens medlemmer af 10. april 2019 og ved samtidigt opslag på foreningens hjemmeside.

Vedr. punkt 3. Valg af referent.

Jørgen Ekstrøm Jakobsen blev valgt som referent.

Vedr. punkt 4. Behandling af styregruppens forslag til vedtægtsændringer, som udsendt til medlemmerne den 10. april 2019 og samtidig publiceret på foreningens hjemmeside.

Styregruppens forslag blev enstemmigt vedtaget.

Vedr. punkt 5. Eventuelt.

Der var ingen bemærkninger under dette punkt.

Anders Ekstrøm Løkkegaard

 

Dirigent for generalforsamlingen Anders Ekstrøm Løkkegaard, Gunderød.


Aftale mellem RV og DF om Ring 5

RVs Martin Lidegaard og DFs Morten Messerschmidt lavede i går en aftale om, at der aldrig skal komme en Ring 5 motorvej og at transportkorridoren skal ophæves. I hvert fald i den nordlige del af korridoren dvs. nord for Frederikssundsmotorvejen.
Dermed tegner der sig et klart flertal for ophævelse af korridoren i den nye Folketing efter valget 5 juni 2019. Vi kæmper videre for også at få endeligt aflyst Ring 5 syd for Frederiksundmotorvejen.

I kan se mere om aftalen i nedenstående link til TV2 Lorry fra den 14. maj 2019.

https://www.tv2lorry.dk/artikel/et-usaedvanligt-haandtryk-politisk-flertal-mod-ring-5-motorvej-i-nord

Velkommen til vores hjemmeside

Ekstraordinær generalforsamling i Foreningen Nej til Ring 5 mandag, den 13. maj 2019 kl. 20.00 i Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, 3450 Allerød

På den ordinære generalforsamling i foreningen den 7. april 2019 fremsatte styregruppen nedenstående forslag til vedtægtsændringer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

Vedtægterne for foreningen kræver imidlertid, at mindst 20 pct. af medlemmerne af stemmer for forslaget. Da mindre end 20 pct. af medlemmerne var til stede på den ordinære generalforsamling, er det derfor nødvendigt for endelig vedtagelse af forslaget, at der indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget i hht. til vedtægterne kan endeligt godkendes, såfremt der på generalforsamlingen er 2/3 flertal herfor blandt de fremmødte.

Den ekstraordinære generalforsamling indkaldes derfor med det eneste dagsordenspunkt, at tage stilling til styregruppens forslag til vedtægtsændringer.

 

Forslag til ændring af vedtægter i foreningen Nej til Ring 5

Nuværende tekst

Forslag til ny tekst (rettelser til tekst er markeret)

Vedtægter for foreningen ”Nej til Ring 5”

 

Hjemsted

Foreningens hjemsted er Allerød Kommune.

 

Formål

Foreningens formål er at forhindre anlæggelsen af Ring 5, der forbinder Helsingørområdet med Tåstrup- og Køgeområderne.

Foreningen lægger vægt på at bevare natur- og kulturværdier samt landsbymiljøerne som en væsentlig rekreativ værdi for mennesker i området.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

Foreningen skal arbejde for at fremme formålet bl. a. gennem:

- At udbrede kendskabet til de skadelige virkninger for natur, miljø og kulturværdier ved anlæggelsen af Ring 5 gennem kommunikation med det politiske system (lokalt og på landsplan), gennem oplysningsindsats i øvrigt og gennem events og pressekontakt.

- At gennemføre analyser, der viser baggrunden for planerne om Ring 5 som en løsning på et svensk problem med godstransport til kontinentet og deltage i diskussionen med det udgangspunkt.

- At samle så mange modstandere som muligt i en slagkraftig organisation for herved at opfylde formålet.

 

Medlemmer

Alle, som kan identificere sig med foreningens formål kan optages som medlemmer. Virksomheder og organisationer kan optages som medlemmer.

Optagelse som medlem sker på foreningens hjemmeside og indbetaling af kontingent efter anvisninger på hjemmesiden.

Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 4 uger efter styregruppens fremsendelse af opkrævning betragtes som udmeldt af foreningen. Styregruppen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.

Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller at få et allerede indbetalt kontingent retur.

Kommunikation med medlemmerne anses som fyldestgørende for alle formål nævnt i vedtægterne ved fremsendelse med e-mail til de af medlemmerne opgivne e-mail-adresser og ved samtidig kommunikation via hjemmesiden.

 

Økonomi og kontingent

Foreningens aktivitet baseres på kontingenter fra medlemmerne, frivillige bidrag, gaver og donationer samt tilgængelige tilskud fra fonde mv. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og herefter en gang årligt inden udgangen af marts af foreningens kasserer

Ethvert bidrag til foreningen skal kunne anvendes af foreningen efter styregruppens nærmere bestemmelse til at opfylde foreningens formål. Der må ikke knyttes særlige politiske betingelser til bidrag til foreningen.

Kontingentet udgør 200 kr. pr. år. Studerende og unge under uddannelse betaler halvt kontingent.

Medlemmer, der efter eget skøn er i stand til at betale et højere kontingent opfordres til at indbetale et højere beløb.

 

 

 

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen

Hvert medlem har (uanset indbetalingens størrelse) en stemme på generalforsamlingen. Afstemninger sker ved håndsoprækning. Ved personvalg sker afstemninger dog skriftligt, såfremt der stilles krav herom.

Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved fuldmagt givet til et andet medlem. Et medlem kan dog højst være bærer af 3 fuldmagter.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april – første gang i april 2012. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 uger varsel på hjemmesiden og med e-mail til de medlemmer, der har opgivet e-mailadresser til foreningen.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Styregruppen skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremsende eventuelle forslag til medlemmerne (e-mail). Samtidig offentliggøres forslagene på hjemmesiden.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af referent.

3.        Godkendelse af dagsorden.

4.        Valg af stemmetællere.

5.        Styregruppens beretning.

6.        Godkendelse af regnskab.

7.        Godkendelse af budget.

8.        Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.        Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10.    Valg af revisor.

11.    Behandling af indkomne forslag.

12.    Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden for mødet. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på hjemmesiden.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når 10 pct. af foreningens medlemmer eller mindst 2 medlemmer af styregruppen kræver det. Enhver anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at de der ønsker generalforsamlingen indkaldt samtidig angiver de emner, der ønskes afgjort eller drøftet af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten er ansvarlig for at der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes ved e-mail til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog bestemmelserne om vedtægtsændringer og opløsning.

 

 

Styregruppe og arbejdsgrupper

Styregruppen varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Styregruppe skal arbejde for opfyldelse af foreningens formål. Styregruppen kan som led i opfyldelsen af formålet disponere over foreningens midler til bl.a.

- afholdelse af events og informationsaktiviteter, der fremmer foreningens formål

- udarbejdelse og finansiering af analyser og redegørelser om trafikforhold med betydning for overvejelserne om Ring 5, som efter styregruppens skøn vil fremme foreningens formål

- såfremt foreningens økonomi tillader det, kan styregruppen ansætte et sekretariat til at varetage det daglige arbejde med foreningen og styrke opfyldelsen af foreningens formål og afholde de fornødne udgifter til drift af sekretariatet.

- nedsætte arbejdsgrupper efter behov mhp. at styrke foreningens formål.

- indgå i samarbejder med andre organisationer, der efter styregruppens skøn vurderes at fremme foreningens formål. Der kan dog ikke indgås samarbejdsaftaler med politisk partier eller religiøse grupperinger.

Styregruppen vælger selv en formand, en næstformand, en kasserer, en informationsansvarlig og en sekretær. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved permanent eller længerevarende forfald indtræder en suppleant i styregruppen i stedet for det medlem, der har forfald. Formanden afgør i tvivlstilfælde om en suppleant skal indkaldes.

Styregruppen modtager intet vederlag for sit arbejde.

Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Formanden drager omsorg for, at der føres referat over styregruppens beslutninger.

 

Regnskab og revision

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. Der kan maksimalt placeres 750.000 kr. i et og samme pengeinstitut.

Den kontante beholdning må max. udgøre 2.000 kr.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Revisorpåtegnet regnskab udsendes på e-mail til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens medlemmer, styregruppemedlemmer eller arbejdsgruppemedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

 

Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for styregruppen i foreningen eller i formandens forfald af tre andre medlemmer af styregruppen i forening.

 

Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres efter behandling på generalforsamlingen, idet et forslag om ændring af vedtægter skal være fremsendt til foreningens medlemmer på e-mail senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen og offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.

For at vedtage en ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for forslaget. Flertallet for vedtægtsændringen skal samtidig udgøre mindst 20 pct. af foreningens medlemmer.

Opnås der 2/3 flertal for et forslag blandt de fremmødte medlemmer, men udgør dette flertal ikke 20 pct. af samtlige medlemmer, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Den anden generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter den første generalforsamling. På den anden generalforsamling kan forslaget til vedtægtsændring vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

 

Opløsning

Opløsning af foreningen kan vedtages med 2/3 flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt indenfor en periode på 3 måneder og indkaldt ved e-mail til foreningens medlemmer.

Ved opløsning af foreningen disponeres foreningens formue til en eller flere organisationer, der arbejder for bevarelse af kultur- og naturværdier i lokalområdet. Styregruppen udarbejder forslag til disponeringen af foreningens formue ved opløsning og forslaget forelægges til godkendelse på de generalforsamlinger, hvor opløsningen behandles.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Barresøgaard den 31. maj 2011

Vedtægter for foreningen ”Nej til Ring 5”

 

Hjemsted

Foreningens hjemsted er Allerød Kommune.

 

Formål

Foreningens formål er at forhindre anlæggelsen af Ring 5, der forbinder Helsingørområdet med Tåstrup- og Køgeområderne.

Foreningen lægger vægt på at bevare natur- og kulturværdier samt landsbymiljøerne som en væsentlig rekreativ værdi for mennesker i området.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

Foreningen skal arbejde for at fremme formålet bl. a. gennem:

- At udbrede kendskabet til de skadelige virkninger for natur, miljø og kulturværdier ved anlæggelsen af Ring 5 gennem kommunikation med det politiske system (lokalt og på landsplan), gennem oplysningsindsats i øvrigt og gennem events og pressekontakt.

- At gennemføre analyser, der viser baggrunden for planerne om Ring 5 som en løsning på et svensk problem med godstransport til kontinentet og deltage i diskussionen med det udgangspunkt.

- At samle så mange modstandere som muligt i en slagkraftig organisation for herved at opfylde formålet.

 

Medlemmer

Alle, som kan identificere sig med foreningens formål kan optages som medlemmer. Virksomheder og organisationer kan optages som medlemmer.

Optagelse som medlem sker på foreningens hjemmeside og indbetaling af kontingent efter anvisninger på hjemmesiden.

Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 4 uger efter styregruppens fremsendelse af opkrævning betragtes som udmeldt af foreningen. Styregruppen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.

Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller at få et allerede indbetalt kontingent retur.

Kommunikation med medlemmerne anses som fyldestgørende for alle formål nævnt i vedtægterne ved fremsendelse med e-mail til de af medlemmerne opgivne e-mail-adresser og ved samtidig kommunikation via hjemmesiden.

 

Økonomi og kontingent

Foreningens aktivitet baseres på kontingenter fra medlemmerne, frivillige bidrag, gaver og donationer samt tilgængelige tilskud fra fonde mv. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og herefter en gang årlig  af foreningens kasserer

Ethvert bidrag til foreningen skal kunne anvendes af foreningen efter styregruppens nærmere bestemmelse til at opfylde foreningens formål. Der må ikke knyttes særlige politiske betingelser til bidrag til foreningen.

Kontingentet fastsættes af styregruppen efter drøftelse på den orinære generalforsamling. Studerende og unge under uddannelse betaler halvt kontingent.

Medlemmer, der efter eget skøn er i stand til at betale et højere kontingent opfordres til at indbetale et højere beløb.

 

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen

Hvert medlem har (uanset indbetalingens størrelse) en stemme på generalforsamlingen. Afstemninger sker ved håndsoprækning. Ved personvalg sker afstemninger dog skriftligt, såfremt der stilles krav herom.

Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved fuldmagt givet til et andet medlem. Et medlem kan dog højst være bærer af 3 fuldmagter.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april – første gang i april 2012. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 uger varsel på hjemmesiden og med e-mail til de medlemmer, der har opgivet e-mailadresser til foreningen.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Styregruppen skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremsende eventuelle forslag til medlemmerne (e-mail). Samtidig offentliggøres forslagene på hjemmesiden.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af referent.

3.        Godkendelse af dagsorden.

4.        Valg af stemmetællere.

5.        Styregruppens beretning.

6.        Godkendelse af regnskab.

7.        Godkendelse af budget, herunder drøftelse af kontingent.

8.        Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.        Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10.    Valg af revisor.

11.    Behandling af indkomne forslag.

12.    Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden for mødet. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på hjemmesiden.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når 10 pct. af foreningens medlemmer eller mindst 2 medlemmer af styregruppen kræver det. Enhver anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at de der ønsker generalforsamlingen indkaldt samtidig angiver de emner, der ønskes afgjort eller drøftet af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten er ansvarlig for at der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes ved e-mail til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog bestemmelserne om vedtægtsændringer og opløsning.

 

Styregruppe og arbejdsgrupper

Styregruppen varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Styregruppe skal arbejde for opfyldelse af foreningens formål. Styregruppen kan som led i opfyldelsen af formålet disponere over foreningens midler til bl.a.

- afholdelse af events og informationsaktiviteter, der fremmer foreningens formål

- udarbejdelse og finansiering af analyser og redegørelser om trafikforhold med betydning for overvejelserne om Ring 5, som efter styregruppens skøn vil fremme foreningens formål

- såfremt foreningens økonomi tillader det, kan styregruppen ansætte et sekretariat til at varetage det daglige arbejde med foreningen og styrke opfyldelsen af foreningens formål og afholde de fornødne udgifter til drift af sekretariatet.

- nedsætte arbejdsgrupper efter behov mhp. at styrke foreningens formål.

- indgå i samarbejder med andre organisationer, der efter styregruppens skøn vurderes at fremme foreningens formål. Der kan dog ikke indgås samarbejdsaftaler med politisk partier eller religiøse grupperinger.

Styregruppen vælger selv en formand, en næstformand, en kasserer, en informationsansvarlig og en sekretær. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved permanent eller længerevarende forfald indtræder en suppleant i styregruppen i stedet for det medlem, der har forfald. Formanden afgør i tvivlstilfælde om en suppleant skal indkaldes.

Styregruppen modtager intet vederlag for sit arbejde.

Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Formanden drager omsorg for, at der føres referat over styregruppens beslutninger.

 

Regnskab og revision

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. Der kan maksimalt placeres 750.000 kr. i et og samme pengeinstitut.

Den kontante beholdning må max. udgøre 2.000 kr.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Revisorpåtegnet regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Foreningens medlemmer, styregruppemedlemmer eller arbejdsgruppemedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for styregruppen i foreningen eller i formandens forfald af tre andre medlemmer af styregruppen i forening.

 

Vedtægtsændringer Nærværende vedtægter kan ændres efter behandling på generalforsamlingen, idet et forslag om ændring af vedtægter skal være fremsendt til foreningens medlemmer på e-mail senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen og offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.

For at vedtage en ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for forslaget. Flertallet for vedtægtsændringen skal samtidig udgøre mindst 20 pct. af foreningens medlemmer.

Opnås der 2/3 flertal for et forslag blandt de fremmødte medlemmer, men udgør dette flertal ikke 20 pct. af samtlige medlemmer, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Den anden generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter den første generalforsamling. På den anden generalforsamling kan forslaget til vedtægtsændring vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

 

Opløsning

Opløsning af foreningen kan vedtages med 2/3 flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt indenfor en periode på 3 måneder og indkaldt ved e-mail til foreningens medlemmer.

Ved opløsning af foreningen disponeres foreningens formue til en eller flere organisationer, der arbejder for bevarelse af kultur- og naturværdier i lokalområdet. Styregruppen udarbejder forslag til disponeringen af foreningens formue ved opløsning og forslaget forelægges til godkendelse på de generalforsamlinger, hvor opløsningen behandles.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling på Ninas Naturcafe den 7. april 2019 og på den ekstraordinære generalforsamling den 13. maj 2019 samme sted.

 

 

                                                                                                            

Velkommen til vores hjemmeside

Referat af foreningen NejtilRing5 generalforsamling afholdt d. 7.04.2019 kl. 14.00 på Ninas Naturcafe

Velkomst til de fremmødte ved foreningens formand Jørgen Ekstrøm Jakobsen.

1.       Anders Ekstrøm Løkkegaard blev valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt ved mail til foreningens medlemmer af 10. marts 2019 og ved samtidigt opslag på foreningens hjemmeside.

 

2.       Jørgen Ekstrøm Jakobsen blev valgt til referent.

 

3.       Dagsordenen blev godkendt.

 

4.       Generalforsamlingen besluttede ikke at vælge stemmetællere.

 

5.       Formanden redegjorde for foreningens arbejde det seneste år, herunder:

 

·         Foreningens Styregruppe mødes efter behov og cirka hver tredje måned.

·         Foreningen holder sig løbende fortsat orienteret om, hvad der rører sig på området. Altså fra

staten, lokale politikere, organisationer med videre.

·         Foreningen arbejder fortsat på Nej til Ring 5, men nu på fokus på indsnævring eller ændring af

transportkorridoren, så det ikke er fysisk muligt at anlægge motorvej og jernbane, mens underjordiske anlæg af f.eks. tele eller el-ledninger kan accepteres i en indsnævret korridor.

·         Formanden har deltaget i en del møder om trafik med mere.

·         Der holdes stadig kontakt med ledende politikere.

·         Det noteres at ingen politikere eller statslige undersøgelser f.eks. HH-forbindelse, forundersøgelse

af Ring 5 Syd eller borgmestrene i nord, der taler for Hillerødmotorvejens

forlængelse og Frederikssundsmotorvejen overhovedet nævner en Ring 5 i nord. Tværtimod bakker

borgmestrene stadig op om modstanden mod Ring 5 i den nordlige del.

·         Foreningens hjemmeside trænger til en opgradering.

·         Nej til Ring 5 Syd. Regeringen har iværksat en forundersøgelse delvist betalt af Køge kommune. Kirsten Nymann og Helena Nymanns henvendelse vedrørende borgermøde i Torslunde, hvor Jørgen Ekstrøm Jakobsen, Hans Duus Andersen og Anders Ekstrøm Løkkegaard deltog. I udgangspunktet er arbejdet i Transportkorridorens sydlige del indtil videre organiseret på anden vis gennem eksisterende foreninger og bylaug mv. Den siddende Styregruppe er enige om at støtte dette arbejde alt det vi kan, og arbejde for at nedlægge hele Transportkorridoren.

·         Styregruppen har diskuteret vedtægtsændringer om kontingentet, hvilket er afledt af diskussion

med Kirsten og Helena .

·         Til sidst tak til Styregruppen som trofast og stædigt i et godt samarbejdsklima holder fokus på vores fælles mål: Væk med den Transportkorridor. Afslutningsvis en særlig tak til Styregruppens tidligere formandskvinde og initiativtager til oprettelsen af foreningen Iben Larsen, der har valgt at udtræde af Styregruppen af personlige årsager, men fortsat vil støtte op om foreningens arbejde.

 

Styregruppens formandsberetning blev godkendt.

 

 

På grund af NejtilRing5s ekstraordinære situation med etableringen af NejtilRing5-syd blev Helena Nymann inviteret til at fortælle om det store arbejde med oplysning og organisering, der gøres i øjeblikket, for at rette fokus mod konsekvenserne af en udnyttelse at Transportkorridorens sydlige del.

Diskussion af konsekvenserne ved en fast HH-forbindelse, der pt. undersøges af den svenske og

danske regering, og forslag til et samarbejde imellem NejtilRing5, Naturpark  Mølleåens Venner og Danmarks Naturfredningsforening.

 

Forslag til opgradering af hjemmesiden indeholdende en vejledning til at finde frem til, om ens ejendom er placeret i Transportkorridoren, og en nem måde til samtidig at melde sig ind i foreningen med tilkendegivelse af sin e-mail adresse.

 

6.       Regnskabet for forrige regnskabsår blev fremlagt af Hans Duus Andersen på vegne af kasserer Peter Langkjær. Regnskabet blev godkendt og underskrevet af dirigenten.

 

7.       Budgettet for næste regnskabsår blev fremlagt af Hans Duus Andersen på vegne af kasserer Peter Langkjær. I denne forbindelse blev der foreslået en mobilisering af unge gymnasieelever og samt fundraising til ansættelse af en professionel lobbyist. Den kommende Styregruppe vil diskutere disse tiltag på næste Styregruppemøde. Budgettet blev godkendt og underskrevet af dirigenten.

 

8.       Følgende personer blev valgt til det kommende års Styregruppe:

 

Jørgen Ekstrøm Jakobsen

Hans Duus Andersen

Peter Langkjær

Ulrikka Hald Vedsmand

Ida Vedel Lange

Helena Nymann

Kirsten Nymann

Anders Ekstrøm Løkkegaard

 

9.       Følgende person blev valgt som suppleant til det kommende års Styregruppe: Thomas Anglov

 

10.    Følgende person blev valgt som det kommende års revisor: Ole Tønnesen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.    Af indkomne forslag var vedtægtsændring vedrørende fastsættelse af kontingent fremsat af

styregruppen. Forslaget var rettidigt fremsendt til medlemmerne ved e-mail af 19. marts 2019 og samtidig opslået på foreningens hjemmeside. Det kan ses i sin fulde ordlyd på foreningens hjemmeside. Forslaget blev enstemmigt vedtaget.

 

Da vedtægterne kræver, at mindst 20 pct. af medlemmerne stemmer for forslaget og det samtidig

kunne konstateres, at mindre end 20 pct. af foreningens medlemmer var til stede, vil der blive

indkaldt til en ekstraordinær generalforsamling i nær fremtid, hvor forslaget kan endeligt vedtages.

 

12.    Intet under eventuelt.

 

 

 

 

 

 

 

Dirigent for generalforsamlingen Anders Ekstrøm Løkkegaard, Gunderød d. 8. april 2019

 


Forslag til vedtægtsændringer

Styregruppen ønsker på generalforsamlingen den 7. april kl. 14.00 i Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, 3450 Allerød at stille forslag om ændring af vedtægterne.
Baggrunden er, at kontingentet til foreningen er bundet i vedtægterne til at udgøre 200 kr. pr. år. (for studerende dog halv pris).
Der er overvejelser i styregruppen om evt. at sætte kontingentet ned til 100 kr. og styregruppen mener, at det vil være hensigtsmæssigt for at skabe fleksibilitet med en vedtægtsændring, så styregruppen efter drøftelse på generalforsamlingen frit kan fastsætte kontingentet.

Forslaget til vedtægtsændringer kan ses her:

 

Forslag til ændring af vedtægter i foreningen Nej til Ring 5

 

 

Nuværende tekst

Forslag til ny tekst.

Vedtægter for foreningen ”Nej til Ring 5”

 

Hjemsted

Foreningens hjemsted er Allerød Kommune.

 

Formål

Foreningens formål er at forhindre anlæggelsen af Ring 5, der forbinder Helsingørområdet med Tåstrup- og Køgeområderne.

Foreningen lægger vægt på at bevare natur- og kulturværdier samt landsbymiljøerne som en væsentlig rekreativ værdi for mennesker i området.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

Foreningen skal arbejde for at fremme formålet bl. a. gennem:

- At udbrede kendskabet til de skadelige virkninger for natur, miljø og kulturværdier ved anlæggelsen af Ring 5 gennem kommunikation med det politiske system (lokalt og på landsplan), gennem oplysningsindsats i øvrigt og gennem events og pressekontakt.

- At gennemføre analyser, der viser baggrunden for planerne om Ring 5 som en løsning på et svensk problem med godstransport til kontinentet og deltage i diskussionen med det udgangspunkt.

- At samle så mange modstandere som muligt i en slagkraftig organisation for herved at opfylde formålet.

 

Medlemmer

Alle, som kan identificere sig med foreningens formål kan optages som medlemmer. Virksomheder og organisationer kan optages som medlemmer.

Optagelse som medlem sker på foreningens hjemmeside og indbetaling af kontingent efter anvisninger på hjemmesiden.

Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 4 uger efter styregruppens fremsendelse af opkrævning betragtes som udmeldt af foreningen. Styregruppen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.

Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller at få et allerede indbetalt kontingent retur.

Kommunikation med medlemmerne anses som fyldestgørende for alle formål nævnt i vedtægterne ved fremsendelse med e-mail til de af medlemmerne opgivne e-mail-adresser og ved samtidig kommunikation via hjemmesiden.

 

Økonomi og kontingent

Foreningens aktivitet baseres på kontingenter fra medlemmerne, frivillige bidrag, gaver og donationer samt tilgængelige tilskud fra fonde mv. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og herefter en gang årligt inden udgangen af marts af foreningens kasserer

Ethvert bidrag til foreningen skal kunne anvendes af foreningen efter styregruppens nærmere bestemmelse til at opfylde foreningens formål. Der må ikke knyttes særlige politiske betingelser til bidrag til foreningen.

Kontingentet udgør 200 kr. pr. år. Studerende og unge under uddannelse betaler halvt kontingent.

Medlemmer, der efter eget skøn er i stand til at betale et højere kontingent opfordres til at indbetale et højere beløb.

 

 

 

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen

Hvert medlem har (uanset indbetalingens størrelse) en stemme på generalforsamlingen. Afstemninger sker ved håndsoprækning. Ved personvalg sker afstemninger dog skriftligt, såfremt der stilles krav herom.

Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved fuldmagt givet til et andet medlem. Et medlem kan dog højst være bærer af 3 fuldmagter.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april – første gang i april 2012. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 uger varsel på hjemmesiden og med e-mail til de medlemmer, der har opgivet e-mailadresser til foreningen.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Styregruppen skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremsende eventuelle forslag til medlemmerne (e-mail). Samtidig offentliggøres forslagene på hjemmesiden.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af referent.

3.        Godkendelse af dagsorden.

4.        Valg af stemmetællere.

5.        Styregruppens beretning.

6.        Godkendelse af regnskab.

7.        Godkendelse af budget.

8.        Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.        Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10.    Valg af revisor.

11.    Behandling af indkomne forslag.

12.    Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden for mødet. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på hjemmesiden.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når 10 pct. af foreningens medlemmer eller mindst 2 medlemmer af styregruppen kræver det. Enhver anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at de der ønsker generalforsamlingen indkaldt samtidig angiver de emner, der ønskes afgjort eller drøftet af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten er ansvarlig for at der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes ved e-mail til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog bestemmelserne om vedtægtsændringer og opløsning.

 

 

Styregruppe og arbejdsgrupper

Styregruppen varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Styregruppe skal arbejde for opfyldelse af foreningens formål. Styregruppen kan som led i opfyldelsen af formålet disponere over foreningens midler til bl.a.

- afholdelse af events og informationsaktiviteter, der fremmer foreningens formål

- udarbejdelse og finansiering af analyser og redegørelser om trafikforhold med betydning for overvejelserne om Ring 5, som efter styregruppens skøn vil fremme foreningens formål

- såfremt foreningens økonomi tillader det, kan styregruppen ansætte et sekretariat til at varetage det daglige arbejde med foreningen og styrke opfyldelsen af foreningens formål og afholde de fornødne udgifter til drift af sekretariatet.

- nedsætte arbejdsgrupper efter behov mhp. at styrke foreningens formål.

- indgå i samarbejder med andre organisationer, der efter styregruppens skøn vurderes at fremme foreningens formål. Der kan dog ikke indgås samarbejdsaftaler med politisk partier eller religiøse grupperinger.

Styregruppen vælger selv en formand, en næstformand, en kasserer, en informationsansvarlig og en sekretær. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved permanent eller længerevarende forfald indtræder en suppleant i styregruppen i stedet for det medlem, der har forfald. Formanden afgør i tvivlstilfælde om en suppleant skal indkaldes.

Styregruppen modtager intet vederlag for sit arbejde.

Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Formanden drager omsorg for, at der føres referat over styregruppens beslutninger.

 

Regnskab og revision

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. Der kan maksimalt placeres 750.000 kr. i et og samme pengeinstitut.

Den kontante beholdning må max. udgøre 2.000 kr.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Revisorpåtegnet regnskab udsendes på e-mail til medlemmerne senest 14 dage før den ordinære generalforsamling.

Foreningens medlemmer, styregruppemedlemmer eller arbejdsgruppemedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

 

 

Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for styregruppen i foreningen eller i formandens forfald af tre andre medlemmer af styregruppen i forening.

 

Vedtægtsændringer

Nærværende vedtægter kan ændres efter behandling på generalforsamlingen, idet et forslag om ændring af vedtægter skal være fremsendt til foreningens medlemmer på e-mail senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen og offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.

For at vedtage en ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for forslaget. Flertallet for vedtægtsændringen skal samtidig udgøre mindst 20 pct. af foreningens medlemmer.

Opnås der 2/3 flertal for et forslag blandt de fremmødte medlemmer, men udgør dette flertal ikke 20 pct. af samtlige medlemmer, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Den anden generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter den første generalforsamling. På den anden generalforsamling kan forslaget til vedtægtsændring vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

 

Opløsning

Opløsning af foreningen kan vedtages med 2/3 flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt indenfor en periode på 3 måneder og indkaldt ved e-mail til foreningens medlemmer.

Ved opløsning af foreningen disponeres foreningens formue til en eller flere organisationer, der arbejder for bevarelse af kultur- og naturværdier i lokalområdet. Styregruppen udarbejder forslag til disponeringen af foreningens formue ved opløsning og forslaget forelægges til godkendelse på de generalforsamlinger, hvor opløsningen behandles.

 

Således vedtaget på den stiftende generalforsamling på Barresøgaard den 31. maj 2011

Vedtægter for foreningen ”Nej til Ring 5”

 

Hjemsted

Foreningens hjemsted er Allerød Kommune.

 

Formål

Foreningens formål er at forhindre anlæggelsen af Ring 5, der forbinder Helsingørområdet med Tåstrup- og Køgeområderne.

Foreningen lægger vægt på at bevare natur- og kulturværdier samt landsbymiljøerne som en væsentlig rekreativ værdi for mennesker i området.

Foreningen er uafhængig af partipolitiske og økonomiske interesser.

Foreningen skal arbejde for at fremme formålet bl. a. gennem:

- At udbrede kendskabet til de skadelige virkninger for natur, miljø og kulturværdier ved anlæggelsen af Ring 5 gennem kommunikation med det politiske system (lokalt og på landsplan), gennem oplysningsindsats i øvrigt og gennem events og pressekontakt.

- At gennemføre analyser, der viser baggrunden for planerne om Ring 5 som en løsning på et svensk problem med godstransport til kontinentet og deltage i diskussionen med det udgangspunkt.

- At samle så mange modstandere som muligt i en slagkraftig organisation for herved at opfylde formålet.

 

Medlemmer

Alle, som kan identificere sig med foreningens formål kan optages som medlemmer. Virksomheder og organisationer kan optages som medlemmer.

Optagelse som medlem sker på foreningens hjemmeside og indbetaling af kontingent efter anvisninger på hjemmesiden.

Et medlem, der ikke har betalt kontingent senest 4 uger efter styregruppens fremsendelse af opkrævning betragtes som udmeldt af foreningen. Styregruppen kan ekskludere et medlem, der modarbejder foreningens formål.

Et udtrædende medlem har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller at få et allerede indbetalt kontingent retur.

Kommunikation med medlemmerne anses som fyldestgørende for alle formål nævnt i vedtægterne ved fremsendelse med e-mail til de af medlemmerne opgivne e-mail-adresser og ved samtidig kommunikation via hjemmesiden.

 

Økonomi og kontingent

Foreningens aktivitet baseres på kontingenter fra medlemmerne, frivillige bidrag, gaver og donationer samt tilgængelige tilskud fra fonde mv. Kontingentet opkræves ved indmeldelse og herefter en gang årlig  af foreningens kasserer

Ethvert bidrag til foreningen skal kunne anvendes af foreningen efter styregruppens nærmere bestemmelse til at opfylde foreningens formål. Der må ikke knyttes særlige politiske betingelser til bidrag til foreningen.

Kontingentet fastsættes af styregruppen efter drøftelse på den ordinære generalforsamling. Studerende og unge under uddannelse betaler halvt kontingent.

Medlemmer, der efter eget skøn er i stand til at betale et højere kontingent opfordres til at indbetale et højere beløb.

 

Generalforsamling

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen

Hvert medlem har (uanset indbetalingens størrelse) en stemme på generalforsamlingen. Afstemninger sker ved håndsoprækning. Ved personvalg sker afstemninger dog skriftligt, såfremt der stilles krav herom.

Et medlem, der er forhindret i at deltage i generalforsamlingen, kan stemme ved fuldmagt givet til et andet medlem. Et medlem kan dog højst være bærer af 3 fuldmagter.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år inden udgangen af april – første gang i april 2012. Generalforsamlingen skal indkaldes med mindst 4 uger varsel på hjemmesiden og med e-mail til de medlemmer, der har opgivet e-mailadresser til foreningen.

Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være styregruppen i hænde senest 3 uger før afholdelse af generalforsamlingen. Styregruppen skal senest 14 dage før generalforsamlingen fremsende eventuelle forslag til medlemmerne (e-mail). Samtidig offentliggøres forslagene på hjemmesiden.

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af referent.

3.        Godkendelse af dagsorden.

4.        Valg af stemmetællere.

5.        Styregruppens beretning.

6.        Godkendelse af regnskab.

7.        Godkendelse af budget, herunder drøftelse af kontingent.

8.        Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.        Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10.    Valg af revisor.

11.    Behandling af indkomne forslag.

12.    Eventuelt.

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med 3 ugers varsel ved e-mail til medlemmerne med angivelse af tid, sted og dagsorden for mødet. Indkaldelsen offentliggøres samtidig på hjemmesiden.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes når 10 pct. af foreningens medlemmer eller mindst 2 medlemmer af styregruppen kræver det. Enhver anmodning om indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling forudsætter, at de der ønsker generalforsamlingen indkaldt samtidig angiver de emner, der ønskes afgjort eller drøftet af generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes af en af generalforsamlingen valgt dirigent. Dirigenten er ansvarlig for at der føres referat over generalforsamlingens beslutninger. Referatet underskrives af dirigenten og udsendes ved e-mail til medlemmerne og offentliggøres på hjemmesiden.

Generalforsamlingen træffer beslutning ved almindelig stemmeflerhed, jfr. dog bestemmelserne om vedtægtsændringer og opløsning.

 

Styregruppe og arbejdsgrupper

Styregruppen varetager den daglige ledelse af foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Styregruppe skal arbejde for opfyldelse af foreningens formål. Styregruppen kan som led i opfyldelsen af formålet disponere over foreningens midler til bl.a.

- afholdelse af events og informationsaktiviteter, der fremmer foreningens formål

- udarbejdelse og finansiering af analyser og redegørelser om trafikforhold med betydning for overvejelserne om Ring 5, som efter styregruppens skøn vil fremme foreningens formål

- såfremt foreningens økonomi tillader det, kan styregruppen ansætte et sekretariat til at varetage det daglige arbejde med foreningen og styrke opfyldelsen af foreningens formål og afholde de fornødne udgifter til drift af sekretariatet.

- nedsætte arbejdsgrupper efter behov mhp. at styrke foreningens formål.

- indgå i samarbejder med andre organisationer, der efter styregruppens skøn vurderes at fremme foreningens formål. Der kan dog ikke indgås samarbejdsaftaler med politisk partier eller religiøse grupperinger.

Styregruppen vælger selv en formand, en næstformand, en kasserer, en informationsansvarlig og en sekretær. Styregruppen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ved permanent eller længerevarende forfald indtræder en suppleant i styregruppen i stedet for det medlem, der har forfald. Formanden afgør i tvivlstilfælde om en suppleant skal indkaldes.

Styregruppen modtager intet vederlag for sit arbejde.

Styregruppen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Formanden drager omsorg for, at der føres referat over styregruppens beslutninger.

 

Regnskab og revision

Foreningens formue skal anbringes i anerkendt pengeinstitut. Der kan maksimalt placeres 750.000 kr. i et og samme pengeinstitut.

Den kontante beholdning må max. udgøre 2.000 kr.

Regnskabsåret er 1. januar – 31.december

Revisorpåtegnet regnskab fremlægges på den ordinære generalforsamling til godkendelse.

Foreningens medlemmer, styregruppemedlemmer eller arbejdsgruppemedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med den respektive formue.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen bortset fra kontingentet. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og næstformanden for styregruppen i foreningen eller i formandens forfald af tre andre medlemmer af styregruppen i forening.

 

Vedtægtsændringer Nærværende vedtægter kan ændres efter behandling på generalforsamlingen, idet et forslag om ændring af vedtægter skal være fremsendt til foreningens medlemmer på e-mail senest 2 uger før afholdelse af generalforsamlingen og offentliggøres samtidig på foreningens hjemmeside.

For at vedtage en ændring af vedtægterne skal mindst 2/3 af de fremmødte medlemmer stemme for forslaget. Flertallet for vedtægtsændringen skal samtidig udgøre mindst 20 pct. af foreningens medlemmer.

Opnås der 2/3 flertal for et forslag blandt de fremmødte medlemmer, men udgør dette flertal ikke 20 pct. af samtlige medlemmer, skal der indkaldes til en ny ekstraordinær generalforsamling med 3 ugers varsel. Den anden generalforsamling skal afholdes senest 2 måneder efter den første generalforsamling. På den anden generalforsamling kan forslaget til vedtægtsændring vedtages med 2/3 flertal blandt de fremmødte.

 

Opløsning

Opløsning af foreningen kan vedtages med 2/3 flertal af to på hinanden følgende generalforsamlinger afholdt indenfor en periode på 3 måneder og indkaldt ved e-mail til foreningens medlemmer.

Ved opløsning af foreningen disponeres foreningens formue til en eller flere organisationer, der arbejder for bevarelse af kultur- og naturværdier i lokalområdet. Styregruppen udarbejder forslag til disponeringen af foreningens formue ved opløsning og forslaget forelægges til godkendelse på de generalforsamlinger, hvor opløsningen behandles.

 

Således vedtaget på den ordinære generalforsamling på Ninas Naturcafe den 7. april 2019

 

 

                                                                                                                                       

Høringsvar vedr. Fingerplanen 2019

                           19. marts 2019

 

Høringssvar fra Foreningen Nej til Ring 5 vedr. Fingerplanen 2019

Erhvervsministeriet har i januar 2019 sendt et forslag til ny fingerplan i høring. Foreningen Nej til Ring 5 skal i den anledning fremsende nedenstående bemærkninger til forslaget.

Forslaget opretholder arealreservationen til Ring 5 på hele strækningen fra Køge i syd til Helsingør i nord. Der lægges op til en undersøgelse af mulighederne for at indskrænke eller ophæve korridoren i nord (nord for Frederikssundmotorvejen) og en nærmere forundersøgelse af linjeføringen for en fremtidig motorvejsforbindelse i syd fra Køge til Frederikssundmotorvejen.

Det gælder for hele korridoren, at et anlæg af Ring 5 vil medføre væsentlige ulemper for menneskers levevilkår, fordi:

-         Et stort antal landsbyer vil blive påvirket eller ødelagt. Levevilkårene i områderne vil blive væsentligt forringet enten pga. direkte fysiske ændringer eller gennem støjpåvirkninger fra en eventuel ny motorvej.

-         Mennesker, der har valgt at kombinere en bopæl på landet i landsbymiljøerne med nærhed til storbyerne rammes. Mange af de mindre bysamfund og landsbyer har udviklet sig til sunde og velfungerende bysamfund, med ressourcestærke borgere, der bidrager til væksten i og udenfor København.

-         Væsentlige naturområder vil lide uoprettelig skade

o    Især bør fremhæves:

§   Anlæg af Ring 5 vil medføre at en motorvej/jernbane skal skære igennem Mølleådalen, der er Natura 2000 område

§   Anlæg af Ring 5 vil komme i konflikt med Parforcejagtsystemerne i  Store Dyrehave, der er klassificeret som UNESCO verdensarv

§   Anlæg af Ring 5 vil være i strid med natur- og kulturbeskyttelseshensynene bag et stort antal fredninger.

-         Anlæg af Ring 5 vil øge biltrafikken på bekostning af offentlig transport og dermed give en øget miljøbelastning.

-         Støjpåvirkningen fra en evt. anlæggelse af Ring 5 vil væsentligt forringe levevilkårene i omkring 70 bysamfund. Opmærksomheden henledes på, at WHOs anbefalede støjgrænser er skærpet fra 58 Db til 53 Db.

-         I den mulige linjeføring for Ring 5 ligger vandreservoirer, der bidrager med en væsentlig del af drikkevandsforsyningen i Hovedstadsområdet, som således kan trues, såfremt der anlægges en motorvej.

Foreningen Nej til Ring 5 fastholder derfor, at det bør indarbejdes i Fingerplanen, at Ring 5 opgives og arealreservationen ophæves. I denne henseende bør det også indgå, at reservationen har været aktuel i ca. 50 år, og i denne periode har lagt restriktioner i vejen for beboere i områderne, som har ønsket at lave mindre forandringer eller moderniseringer af deres ejendom. Vi mener, det er uholdbart, at man i et retssamfund kan udsætte en befolkningsgruppe for særlige restriktioner i så en lang periode.

Hvis det ønskes, kan der evt. opretholdes en reservation til underjordiske infrastrukturanlæg (el, gas, tele etc.), der vil kunne anlægges uden at ødelægge naturområder og landsbyer, og som kun vil kræve en meget smal korridor.

Sammenhæng til en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg.

Regeringen igangsatte i samarbejde med de svenske myndigheder i 2017 en analyse af en fast forbindelse mellem Helsingør og Helsingborg. Fra dansk side blev der lagt vægt på at undersøge en motorvejsforbindelse, men en kombineret jernbane/motorvejsforbindelse blev inkluderet i analysen efter ønske fra svensk side. Analysen forventes afsluttet i 2020.

Det blev ved publiceringen af analysen (jfr. pressemeddelelse fra Transportministeriet 26. juni 2017)  understreget, at ”Ring 5 ikke er en forudsætning for en fast HH-forbindelse og ikke indgår i projektet”.

Hvis denne plan skulle udmønte sig i en beslutning om at bygge en HH-forbindelse, vil det kunne medføre et stærkt forøget pres på motorvejssystemerne på dansk side. Dette skyldes, at en større eller mindre del af den meget omfattende industrieksport fra Skandinavien til kontinental-Europa i stedet for at blive udskibet fra Trelleborg i Sverige vil blive flyttet til danske motorveje. Det er tidligere belyst i analyser fra Transportministeriet/Vejdirektoratet at disse transporter kan nå et meget stort omfang.

Foreningen Nej til Ring 5 vil på det stærkeste opfordre til at en sådan udvikling undgås. Hovedstadsregionens naturområder og landsbyer skal ikke ofres for at Danmark skal være transitland for svensk industrieksport.

Konkurrencen mellem offentlig transport og transport i bil

Det er nærliggende ved en umiddelbar vurdering, at trængselsproblemer på motorvejene skal løses ved at udbygge motorvejssystemet. Det er da også den linje regeringen lægger op til ved fremlæggelsen af den nye Fingerplan. Det er imidlertid en overfladisk konklusion.

Netop hovedstadsområdet er præget af så stor befolkningstæthed, at en stor del af transporten kan klares ved effektiv kollektiv transport. Det handler om at gøre den kollektive transport attraktiv både i pris og i fleksibilitet.

I hovedstadsområdet er der i forvejen mange steder en nogenlunde velfungerende offentlig transport. Konsekvensen af at udbygge motorvejssystemerne i et sådant område vil formentlig være, at man effektivt flytter pendlere fra den offentlige transport til kørsel i bil og dermed kommer trængselsproblemer igen. Problemet kan derfor ikke løses på denne måde.

Foreningen Nej til Ring 5 skal derfor opfordre til, at analysen gentænkes med sigte på at den kollektive transport gøres mere attraktiv, således at belastningen af vejsystemerne reduceres. Vi er overbeviste om, at en sådan linje kan overflødiggøre enhver tanke om Ring 5.

 

 


Bilag til høringssvar, Fingerplan 2019

Ring 5 – hvem rammer den??  

Ring 5 er et kæmpestort motorvejs - og tog anlæg der starter i nord lidt syd for Helsingør med forbindelser til Sverige gennem tunneler eller bro til tog og motorvej. Herfra går den ned gennem Nordsjællands landsbyer og naturområder til Tåstrup og videre herfra til Køge – igen gennem mange landsbyer.

Projektet er senest beskrevet af en dansk-svensk samarbejdsorganisation IBU – og linjeføringen er ikke helt fastlagt. Men tager man som udgangspunkt, at dette kæmpeanlæg kommer i den arealreservation, der ofte benævnes B5, rammer den nogenlunde som beskrevet nedenfor.

Efter lovgivningen er der en række særligt prioriterede landsbyområder, der skal bevares og beskyttes, fordi de i høj grad vidner om vores kulturhistoriske arv. Det er ironisk nok især en lang række af disse, der kommer til at bære generne fra Ring 5 og i værste fald slettes af landkortet. Det handler om:

”Særlige landsbyer” beliggende i selve Transportkorridoren

                                                                                                         Kommune

Toelt                                                                                                   Fredensborg

Nybo                                                                                                   Fredensborg

Fredtofte                                                                                            Fredensborg

Gunderød                                                                                          Fredensborg

Kirkelte                                                                                               Fredensborg

Hove                                                                                                   Egedal

 

”Særlige landsbyer” tæt på Transportkorridoren

                                                                                                         Kommune

Langstrup                                                                                           Fredensborg

Avderød                                                                                             Fredensborg

Karlebo                                                                                              Fredensborg

Dageløkke                                                                                         Fredensborg

Kirke Værløse                                                                                   Furesø

Knardrup                                                                                           Egedal

Smørumovre                                                                                     Egedal

Herringløse                                                                                       Roskilde

Snoldelev-Hastrup                                                                          Roskilde

Torslunde                                                                                          Ishøj

Gammel Havdrup                                                                            Solrød

Kirke Skensved                                                                                 Solrød

Højelse                                                                                               Køge

 

Derudover er der en række andre landsbyer, som ikke har den særlige klassifikation – men som bestemt ikke af den grund kan betegnes som ”uden værdi”. Det er:

Øvrige landsbyer beliggende i selve Transportkorridoren

 

                                                                                                         Kommune

Vejenbrød                                                                                         Fredensborg

Lille Gunderød                                                                                 Fredensborg

Kollerød                                                                                             Allerød

Nymølle                                                                                             Allerød

Nyvang                                                                                               Egedal

Mørkhøj                                                                                             Egedal

Sørup                                                                                                  Ballerup

Solhøj                                                                                                 Høje-Taastrup

Tvillingehusene                                                                                Høje-Taastrup

Teglhuse                                                                                            Høje-Taastrup

Barfreds Huse                                                                                   Ishøj

Vendals bakke                                                                                  Greve

Jersie                                                                                                  Solrød

Store Salby                                                                                        Køge

 

Øvrige landsbyer og større byer tæt på Transportkorridoren

                                                                                                         Kommune

Helsingør                                                                                           Helsingør

Espergærde                                                                                      Helsingør

Kvistgård                                                                                            Helsingør

Ny Hellebæk                                                                                     Helsingør

Nyrup                                                                                                 Helsingør

Brødeskov                                                                                         Hillerød

Hammersholt                                                                                   Hillerød

Ny Hammersholt                                                                             Hillerød

Humlebæk                                                                                        Fredensborg

Kokkedal                                                                                            Fredensborg

Niverød                                                                                              Fredensborg

Nivå                                                                                                     Fredensborg

Stasevang                                                                                          Fredensborg

Børstingerød                                                                                     Allerød

Lillerød                                                                                               Allerød

Lynge                                                                                                  Allerød

Vassingerød                                                                                      Allerød

Bastrup                                                                                              Allerød         

Ganløse                                                                                              Egedal

Toppevad                                                                                          Egedal

Veksø                                                                                                  Egedal

Smørumnedre                                                                                  Egedal

Østrup                                                                                                 Roskilde

Høje Taastrup                                                                                   Høje Taastrup

Sengeløse                                                                                          Høje-Taastrup

Baldersbrønde                                                                                 Høje-Taastrup

Hedehusene                                                                                     Høje-Taastrup

Vasby                                                                                                  Høje-Taastrup

Stærkende                                                                                         Høje-Taastrup

Reerslev                                                                                             Høje-Taastrup

Fløng                                                                                                   Høje-Taastrup

Solrød                                                                                                 Solrød

Karlstrup                                                                                             Solrød

Greve Landsby                                                                                 Greve

Tune                                                                                                   Greve

Karlslunde                                                                                         Greve

Lille Skensved                                                                                   Køge

Ejby                                                                                                     Køge

Lille Salby                                                                                           Køge

Ølby                                                                                                    Køge

Ølsemagle                                                                                          Køge

 

Ser man på kommunerne kan der opsummeres således:

Helsingør kommune:

5 landsbyer/bydele rammes

Fredensborg kommune:

16 landsbyer/bydele, heraf 9 ”særlige landsbyer”, rammes

Hillerød kommune:

3 landsbyer/bydele rammes

Allerød kommune:

7 landsbyer/bydele rammes

Furesø Kommune:

1 ”særlig landsby” rammes

Egedal kommune:

9 landsbyer, heraf 3 ”særlige landsbyer”, rammes

Ballerup kommune:

1 landsby rammes

Roskilde kommune:

3 landsbyer, heraf 2 ”særlige landsbyer”, rammes

Høje-Taastrup kommune:

11 landsbyer/bydele rammes

Ishøj kommune:

2 landsbyer, heraf 1 ”særlig landsby”, rammes

Greve kommune:

4 landsbyer/bydele rammes

Solrød kommune:

5 landsbyer/bydele, heraf 2 ”særlige landsbyer”, rammes

Køge kommune:

7 landsbyer/bydele,  heraf 1 ”særlig landsby”, rammes

Opsummering:

13 kommuner med i alt 74 berørte landsbyer og større byer

19 ”særlige landsbyer”,

20 landsbyer befinder sig i selve Transportkorridoren

Reglerne for, hvordan et anlæg som Ring 5 håndteres kan læses i planloven:

 

Planloven Kapitel 4, § 11 a. Kommuneplanen skal indeholde retningslinjer for:

·          14) Sikring af kulturhistoriske bevaringsværdier, herunder beliggenheden af værdifulde kulturmiljøer og andre væsentlige kulturhistoriske bevaringsværdier.

·          15) Sikring af landskabelige bevaringsværdier og beliggenheden af områder med landskabelig værdi, herunder større, sammenhængende landskaber.  

” Byggeri og anlæg i landområdet

  ·         Retningslinjen om at friholde landområdet mest muligt for byggeri, der ikke har direkte tilknytning hertil, følger landzonebestemmelserne i Planlovens kapitel 7.

  ·         Der åbnes mulighed for rekreativ anvendelse og friluftsanlæg i visse dele af beskyttelsesområder, såfremt det kan begrundes ud fra samfundsmæssige hensyn, og såfremt det kan ske uden at forringe de landskabs-, natur og kulturværdier, som beskyttelsesområderne er udpeget for at beskytte. Endvidere åbnes mulighed for gennemførelse af de overordnede i regionplanen fastlagte infrastrukturanlæg samt anvendelsen af transportkorridorens reservation til mulige fremtidige anlæg. For disse anlæg forudsætter regionplanen planlægning på grundlag af en vurdering af deres konsekvenser i forhold til andre regionplaninteresser.

  ·         Anlæggene vil ofte kunne tilpasses, så der tages størst mulig hensyn til bl.a. beskyttelsesinteresser og landbrugsinteresser. Større trafik- og forsyningsanlæg, der kan antages at påvirke miljøet væsentligt, kræver planlægning og vurdering efter reglerne om vurdering af virkning på miljøet (VVM). Statslige infrastrukturanlæg, som fastlægges ved anlægslov, gennemføres efter en VVM-lignende (Vurdering af Virkning på Miljøet) procedure.

Landsbyer

·         Regionens landsbyer har generelt kulturhistorisk bevaringsværdi. I afsnit 4.1 er dog udpeget en række særlige landsbyer, fordi de i særlig grad er velbevarede og vidner om den kulturhistoriske arv.”
Nyt fra Nej til Ring 5:


Indkaldelse til ordinær generalforsamling i foreningen Nej til Ring 5.

 

I henhold til vedtægterne indkaldes til ordinær generalforsamling i foreningen Nej til Ring 5. Generalforsamlingen afholdes den 7. april 2019 kl. 14.00 i Ninas Naturcafe, Kirkeltevej 101, 3450 Allerød.

Dagsordenen er i hht. vedtægterne

 

1.        Valg af dirigent.

2.        Valg af referent.

3.        Godkendelse af dagsorden.

4.        Valg af stemmetællere.

5.        Styregruppens beretning.

6.        Godkendelse af regnskab.

7.        Godkendelse af budget.

8.        Valg af en styregruppe, der skal bestå af 5-9 medlemmer. Valg sker for en periode på 1 år.

9.        Valg af 2 prioriterede suppleanter til styregruppen.

10.    Valg af revisor.

11.    Behandling af indkomne forslag.

12.    Eventuelt.

 

I hht. Vedtægterne skal forslag, der ønskes behandlet under punkt 11 være styregruppen i hænde senest 3 uger før generalforsamlingen. Eventuelle forslag kan fremsendes til hdj@kirkelte.dk . Styregruppen vil herefter udsende evt. forslag til medlemmerne senest 2 uger før generalforsamlingen.

Medlemmer af foreningen har stemmeret på generalforsamlingen. Såfremt der bliver behov for afstemninger, skal medlemmerne på anfordring kunne dokumentere indbetalingen af kontingent til foreningen f.eks. ved udskrift/kvittering fra netbank.

Med venlig hilsen

På vegne af styregruppen

Hans Duus Jørgensen


     


   Ring 5 – Nej tak!        

Vi er en stor gruppe borgere fra alle dele af Sjælland, der mener, at det her i 11. time er nødvendigt at protestere over de hastigt fremadskridende planer om Ring 5. Og protesten skal nå beslutningstagerne på Christiansborg.   


 

   

Denne hjemmeside er uden partipolitiske og økonomiske interesser og henvender sig til alle borgere uanset geografisk tilhørsforhold. På fanebladene i venstre hjørne kan du finde navne og kontaktoplysninger på dine lokale Ring 5-modstandere, såfremt du har spørgsmål eller kommentarer angående et specifikt geografisk område.  

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

John Sørensen | Svar 14.03.2019 13.26

Da man reserverede jorden til transportkorridoren her i Solrød var der nok ingen der forudså at der nu er anlagt en højhastighedsjernbane tæt på linieføringen?

John Sørensen | Svar 14.03.2019 08.29

Utroligt at vores finansminister er stolt over der kommer flere biler på vejene, ja så bygger vi flere motorveje, ond cirkel.

John Sørensen | Svar 11.03.2019 15.38

Kort skrevet handler det om nogle kan komme hurtige frem ctr ødelægge især udelivet for os som bor tæt på korridoren.

Ella Trompetbakke | Svar 24.01.2019 13.28

fremskridt og udvikling - nej tak ... ?

John Sørensen | Svar 22.01.2019 15.12

Jeg bor i Solrød og tæt på det reserverede område. Troede i min iver sagen var lukket efter udbygning af bestående og ny jernbane, men nej, øv og mere støj.

Lars Henriksen | Svar 22.01.2019 12.44

Sikken en flok bøgetosser. R5nu,

Ivan Lund Pedersen | Svar 21.01.2019 09.03

Læs evt. artikel på TV2Lorry. Den ligger her.https://www.tv2lorry.dk/artikel/ny-motorvej-til-hovedstadsomraadet-regeringen-saetter-gang-i-undersoegelser

Dorrit Møller | Svar 20.01.2019 17.24

Nej til ring 5.
Støt den offentlige transport, gør den billigere eller gratis.

Roberto Saldo | Svar 20.01.2019 08.17

En ny motorvej fra Køge til Frederikssundmotorvejen skal lette myldretiden i hovedstaden, mener regeringen.

Ivan Lund Pedersen 20.01.2019 16.27

Kbh. den 20. januar 2019
Til redaktionen

Nej til Ring 5 motorvej. Spild ikke op til 6,6 mia kr. på en sydlig delstrækning

Trafikminister Ole Birk Olesen og nogle kommuner puster igen luft i en Ring 5 motorvej.

Der har igennem tiden udviklet sig en kraf

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

30.05 | 08:03

Lyder som tyranni. Nogle kan jo komme ud for at de ikke har råd til at sælge til den pris staten byder. Eller at ens bolig taber værdi helt uden erstatning?

...
26.05 | 14:53

Kan man stole på det politiker skriver herind. Har læst at selvom Sophie Løhde (V) er imod Ring 5, vil hun ikke ophæve den. Så er man jo ikke helt modstander

...
22.05 | 20:52

Typisk sidder der kun en person i hver bil om morgenen i myldretiden. Kan vi komme op på to sparer vi en motorvej og hjælper miljøet samtidig. Win / win

...
12.05 | 14:07

Godstrafik fra Stockholm til Hamborg på 6 timer lyder helt åndsvagt - og som en retorik a la "i tyve tyve" eller i "tyve halvtreds". Stakkels os alle sammen.

...
Du kan lide denne side